Άνεργοι και άτομα με αναπηρία στο πρόγραμμα των νέων αγροτών

Άνεργοι και άτομα με αναπηρία στο πρόγραμμα των νέων αγροτών

Ξεκαθαρίζονται μέρα με τη μέρα οι λεπτομέρειες ένταξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014 – 2020 (πρόγραμμα Νέων Αγροτών). Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά διευκρινιστικό σημείωμα του ΥΠΑΑΤ, άνεργοι νέοι και άτομα με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% (έως 40 ετών) κρίνονται επιλέξιμοι με προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, η ανεργία «βαθμολογείται εφόσον κατά το 18μηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ο υποψήφιος έχει θεωρημένη κάρτα ανεργίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Οι δώδεκα μήνες δεν απαιτείται να είναι συνεχόμενοι».

Όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, «είναι επιλέξιμοι όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, αρκεί να κρίνονται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα)». Ωστόσο, στην προδημοσίευση της προκήρυξης του προγράμματος αναγράφεται ότι «οι συντάξεις αναπηρίας κρίνονται ανά περίπτωση».

Να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών το ελάχιστο όριο βαθμολογίας για την επιλεξιμότητα των υποψηφίων έχει καθοριστεί στα 45 μόρια, ενώ το μέγιστο στα 100. Η βαθμολογία των δικαιούχων δεν πρέπει να πέφτει σε επίπεδο κατώτερο της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου (ή σε επίπεδο μικρότερο των 45 βαθμών, εφόσον δεν υπάρχουν επιλαχόντες) καθ’ όλη την περίοδο ολοκλήρωσης και μέχρι την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επίσης, κατά την αξιολόγηση της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα των νέων γεωργών εξετάζεται κατ’ αρχήν η επιλεξιμότητα του υποψηφίου. Μεταξύ άλλων –σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του ΥΠΑΑΤ– εξετάζεται η ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης του υποψηφίου, που για τα φυσικά πρόσωπα είναι η ημερομηνία χαρακτηρισμού του υποψηφίου ως «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα. Αυτή αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση που χορηγείται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Στη συνέχεια, εξετάζεται η επιλεξιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης του/της υποψηφίου/ας.

Οι δικαιούχοι υποχρεούται να τηρούν τους δεσμευτικούς στόχους και τις δεσμεύσεις του Υπομέτρου 6.1 από την επίτευξή τους μέχρι την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την αποπληρωμή του δικαιούχου.

Σημειώνουμε ότι η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου. Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός πέντε ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων. Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη, αλλά διαμορφώνεται μεταξύ 17.000 ευρώ έως και 22.000 ευρώ, διαφοροποιούμενο ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης.

  • Χρήστος Διαμαντόπουλος