Άνοιξε η δράση του προγράμματος για τους γενετικούς πόρους της κτηνοτροφίας ύψους 17 εκατ. ευρώ

Μετεγκατάσταση της Τράπεζας Γενετικού Υλικού της Θέρμης προανήγγειλε ο Β. Αποστόλου

Στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια του ΥπΑΑΤ δημοσιεύθηκε η πρόκληση της Δράσης 10.2. του ΠΑΑ 2014-2020: «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία». Σύμφωνα με όσα ορίζει η δράση δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

Επίσης αναφέρεται ότι η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από την 1η έως την 31η Ιανουαρίου και από την 1η έως της 31η Ιουλίου κάθε έτους μέχρι και το 2020. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας (δηλαδή έως τις 2 Μαρτίου).

Ύψος επιλέξιμων δαπανών

Σύμφωνα με την απόφαση το ύψος των επιλέξιμων δαπανών εξαρτάται από το φυσικό αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει ο δικαιούχος και συγκεκριμένα:

  • από  τον  αριθμό  των  ελεγχόμενων  ζώων  σε  συνάρτηση  με  τον  αριθμό  των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,  τον  αριθμό  των  μετρούμενων  επιλεκτικών  χαρακτηριστικών,  τη  μεθοδολογία διεξαγωγής του ελέγχου γενεαλογίας και αποδόσεων και τις ιδιομορφίες της φυλής
  • από τα επίσημα στοιχεία της Χώρας στη βάση δεδομένων της ICAR.
  • από την εμπειρία του αντίστοιχου προγράμματος της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 16της ΥΑ 481/66703/01-07-2016(ΦΕΚ 1994) καθορίζει το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο όριο το μέσο κόστος ανά ζώο ανά έτος και τριετία.

  • Βοοειδή: έως 40 ευρώ / ζώο / έτος
  • Αίγες: έως 22 ευρώ / ζώο / έτος
  • Πρόβατα: έως 22 ευρώ / ζώο / έτος
  • Χοίροι: έως 100 ευρώ / ζώο / έτος
  • Ιπποειδή: έως 200 ευρώ / ζώο / έτος

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη της δράσης «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»