Απάντηση Αποστόλου σε Μπασιάκο για τις πληρωμές των αγροτών

Σε Ερώτησή του προς τη Βουλή ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος ζήτησε να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό για τις καθυστερήσεις καταβολής στους αγρότες ενισχύσεων, συνδεδεμένης για το βαμβάκι, εξισωτικών κλπ., καθώς και για το ύψος του συγκεκριμένου ποσού.

Στη σχετική απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου αναφέρονται τα εξής:

Μετά την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τον σκληρό σίτο, τα όσπρια, τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και τα σπαράγγια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε, στις 4/4/2016, στην πληρωμή της στρεμματικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, ύψους 176.401.314,48€ και στην πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαρότευτλων, ύψους 2.316.049,85€. Στη συνέχεια, στις 6/4/2016, πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική πληρωμή για τη συνδεδεμένη σκληρού σίτου, ύψους 806.687,54€ και βρώσιμων οσπρίων, ύψους 272.309,51€. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πληρωμή, ύψους 9.359.379,74€, για εκκρεμότητες Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2014.

Για την ειδική ενίσχυση βάμβακος έτους 2015, πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική πληρωμή, στις 18/5/2016, σε εξακόσιους σαράντα έναν (641) δικαιούχους, αξίας 2.246.040,56€. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές πληρωμές για τις παρακάτω συνδεδεμένες ενισχύσεις έτους 2015:

  1. συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων, ύψους 42.517,06€, σε δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2.019) δικαιούχους,
  2. συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων, ύψους 64.402,58€, σε σαράντα έξι (46) δικαιούχους,
  3. συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών, ύψους 624.483,75€, σε δύο χιλιάδες εβδομήντα επτά (2.077) δικαιούχους,
  4. συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια σκληρού σίτου, ύψους 88.847,36€, σε τετρακόσιους ενενήντα οκτώ (498) δικαιούχους και
  5. συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια σπαραγγιών, ύψους 116.363,80€, σε εκατόν εβδομήντα επτά (177) δικαιούχους.

Παράλληλα, στις 14/4/2016, πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές πληρωμές πρόσθετων ενισχύσεων έτους 2014 (ελαιοκαλλιέργεια, μοσχίδες αναπαραγωγής, θηλάζουσες αγελάδες, ενίσχυση αιγοπρόβειου, στρεμματική βάμβακος, σκληρός σίτος κ.α.), συνολικής αξίας 384.274,48€.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτημάτων αναθεώρησης των Τίτλων των Προσωρινών Δικαιωμάτων και εξέτασης των αιτημάτων διόρθωσης λαθών στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2015, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην έκδοση των οριστικών Τίτλων Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης της περιόδου 2015-2020. Για την έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου του συνόλου των αιτημάτων μεταβολών που υπέβαλαν οι δικαιούχοι το 2015, αλλά και τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων αναθεώρησης επί των προσωρινών δικαιωμάτων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της προαναφερθείσας διαδικασίας και των απαραίτητων διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων των δικαιούχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη, στις 25/4/2016, στην καταβολή του ποσού των 162.685.573,40€ σε εξακόσιους δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρεις (614.173) δικαιούχους για τη 2η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης έτους 2015 και στην καταβολή του ποσού των 550.944.100,06€ σε εξακόσιους σαράντα μία χιλιάδες οχτακόσιους δεκαεπτά (641.817) δικαιούχους για την πληρωμή της πράσινης ενίσχυσης.

Συμπληρωματικά, στις 18/5/2016, καταβλήθηκε το ποσό των 483.962,29€ σε χίλιους τριακοσίους εβδομήντα έναν (1.371) δικαιούχους για τη βασική ενίσχυση και το ποσό των 82.813,91€ σε οκτακόσιους έντεκα (811) δικαιούχους για την πράσινη ενίσχυση. Επιπλέον, σε τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιους εξήντα (38.760) γεωργούς νεαρής ηλικίας καταβλήθηκε το ποσό ενίσχυσης των 14.430.286,92€.

Σχετικά με την εξισωτική αποζημίωση, σημειώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές για το έτος 2014, ενώ για το έτος 2015 έχει καταβληθεί η προκαταβολή του 75% της δικαιούμενης ενίσχυσης. Η εκκαθάριση του έτους 2015 και των υπολειπόμενων πληρωμών του έτους 2014 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πίνακα ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων και πραγματοποίησης των επιτόπιων ελέγχων.

Επισημαίνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών και ελέγχων των αιτήσεων των παραγωγών, πραγματοποιήθηκε η πληρωμή πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός (5.291) δικαιούχων με το ποσό των 9.288.645,82€ για την εξισωτική αποζημίωση στους κατοίκους των Νησιών Αιγαίου.