Μόνο στην «ΥΧ» οι εφαρμοστικές της Νέας ΚΑΠ: Ποιες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις απαγορεύονται – Αναλυτικοί Πίνακες

Χρήσιμος οδηγός εκδόθηκε μέσω υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι ασυμβατότητες μεταξύ των Οικολογικών Σχημάτων  (eco schemes) του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, καθώς και ασυμβατότητες μεταξύ των Οικολογικών Σχημάτων και των δράσεων του Υπομέτρου 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» και Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.

«Για τις ανάγκες εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 και ειδικότερα των Προγραμμάτων για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων του άρθρου 31 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, οικολογικά προγράμματα (ecoschemes), τίθενται περιορισμοί ως προς την συμβατότητα, τόσο μεταξύ των δράσεων των οικολογικών προγραμμάτων, όσο και μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων και των δράσεων του Υπομέτρου 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» και του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, σε επίπεδο αγροτεμαχίου, όπως αυτοί αποτυπώνονται στους αντίστοιχους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος της παρούσας» επισημαίνεται στην υπουργική απόφαση.  Όπως εξηγείται, «οι ασυμβατότητες τίθενται για την αποφυγή, τόσο της διπλής χρηματοδότησης, όσο και της εφαρμογής μη συμβατών γεωργικών πρακτικών στα αγροτεμάχια των επί μέρους παρεμβάσεων».

Δείτε εδώ τους πίνακες

Διαβάστε επίσης: 

Μόνο στην «ΥΧ» οι εφαρμοστικές της Νέας ΚΑΠ: Οι προϋποθέσεις για να γίνουν «διαβατήριο» τα βιολογικά για το Νέο Πρασίνισμα

Μόνο στην «ΥΧ» οι εφαρμοστικές της Νέας ΚΑΠ: Πως εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα για να μην χάσει ο δικαιούχος την ενίσχυσή του