Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αναγνωρίζει τις δυνατότητες της γεωργίας ακριβείας στη μείωση των εκπομπών ρύπων

Οι νέες τεχνολογίες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020, «ενδεχομένως» υπό το πρίσμα του τρέχοντος συστήματος χρηματοδότησης. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές εάν η γεωργία ακριβείας θα συνδέεται με τον πυλώνα των άμεσων πληρωμών ή με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις εν γένει.

Σύμφωνα με τους αγρότες, στην προσπάθεια ανάπτυξης της γεωργίας ακριβείας στην Ευρώπη, οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να αναζητήσουν κονδύλια από άλλους τομείς.

Πηγές ανέφεραν στη EURACTIV ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών θα συνεχίσει να ενθαρρύνεται και πιθανότατα θα είναι διαθέσιμη μέσω των ερευνητικών κονδυλίων της ΕΕ (FP9), όπως συμβαίνει τώρα.

Εντούτοις, επί του παρόντος, δεν έχει καταστεί σαφές -τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο-, εάν θα υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στη γεωργία ακριβείας και τα περιβαλλοντικά οφέλη, ή τις άμεσες πληρωμές, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Η γεωργία ακριβείας βασίζεται στη βελτιστοποιημένη διαχείριση των εισροών, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών. Περιλαμβάνει τεχνολογίες βασισμένες σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης, όπως GPS, τηλεανίχνευση και το διαδίκτυο, με στόχο τη διαχείριση των καλλιεργειών και τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και νερού.

Έχοντας ως βάση την αρχή «περισσότερη παραγωγή με λιγότερο κόστος», η γεωργία ακριβείας αναδύεται ως λύση που βασίζεται στην καινοτομία, ενώ ταυτόχρονα η εισαγωγή νέων τεχνολογιών βοηθά στη βιώσιμη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την «παραμικρή λεπτομέρεια».

Η βιομηχανία ειδών διατροφής και οι ενώσεις αγροτών της ΕΕ πιέζουν για έναν συγκεκριμένο ρόλο της γεωργίας ακριβείας στην ΚΑΠ μετά το 2020, ενώ οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Η κύρια επιχειρηματολογία κατά των νέων τεχνολογιών έγκειται στο ζήτημα της πρόσβασης των μικροκαλλιεργητών σε αυτές, καθώς και στο ποιος κατέχει πραγματικά τα συλλεχθέντα δεδομένα.

Σε συνέντευξή του στην «ΥΧ» εταίρο της EURACTIV Ελλάδας, ο επίτροπος της ΕΕ για τη Γεωργία, Φιλ Χόγκαν, υποστήριξε πλήρως τις πρακτικές της γεωργίας ακρίβειας.

Χαρακτηριστικά, επισημαίνει ότι η έξυπνη γεωργία θα μπορούσε να αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στον γεωργικό τομέα.

«Μέχρι το 70% του νέου αγροτικού εξοπλισμού που πωλείται σήμερα περιλαμβάνει ένα στοιχείο της γεωργίας ακριβείας, οπότε κινούμαστε σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση», υπογράμμισε ο κ. Χόγκαν. Ανέφερε, επίσης, ότι αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δεδομένων, η ψηφιοποίηση θα συμβάλλει στην προώθηση της διοικητικής απλούστευσης της ΚΑΠ.

Συνεχίζοντας στο ζήτημα των δεδομένων, ο κ. Χόγκαν παραδέχθηκε ότι η ψηφιοποίηση εγείρει ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την κατοχή δεδομένων και την πρόσβαση, καθώς και θέματα που άπτονται της διαλειτουργικότητας των διάφορων συστημάτων.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι νέες τεχνολογίες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο βοηθώντας την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη που σχετίζονται με το κλίμα.

«Αυτό θα εξαρτηθεί από τη νέα τεχνολογία, καθώς θα παρέχει στους αγρότες πιο αποτελεσματικά εργαλεία και καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία, ώστε να μπορούν να παράγουν περισσότερα χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους».