Βραβείο πράσινων δεξιοτήτων: Ο ρόλος της κατάρτισης στην ενδυνάμωση της πράσινης μετάβασης

Παραδείγματα καλών πρακτικών, σχετικά με τον ρόλο των δεξιοτήτων στην ενδυνάμωση της πράσινης μετάβασης, συγκεντρώνει μέσω διαγωνισμού το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η πρόσκληση, με τίτλο «Πράσινη μετάβαση: εκπαίδευση, κατάρτιση και δεξιότητες», στοχεύει στη συλλογή ιστοριών σχετικά με το πώς η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων υποστηρίζουν τη στροφή προς βιώσιμες, καθαρές, κυκλικές οικονομίες και κοινωνίες με ουδέτερες εκπομπές άνθρακα.

Στόχος είναι η παροχή ιδεών και έμπνευσης για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:

✱ Επιχειρήσεις που εισάγουν νέες «πράσινες» τεχνολογίες και διαδικασίες παραγωγής και αναπτύσσουν δεξιότητες του προσωπικού τους.

✱ Πάροχοι κατάρτισης που εξοπλίζουν τους εκπαιδευτικούς με ενημερωμένες γνώσεις για περιβαλλοντικά θέματα και πράσινες τεχνολογίες.

✱ Οργανισμοί για την εισαγωγή προτύπων κατάρτισης ή μαθημάτων που βοηθούν στην ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων.

✱ Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς για την ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

✱ Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης για αντιστοίχιση θέσεων εργασίας με την παροχή κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις πράσινες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

✱ Σχολεία που γίνονται πιο πράσινα.

✱ Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εργάζονται για την πράσινη ανάπτυξη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 15 Μαρτίου στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.