Δίμηνη παράταση για τις εκλογές των ΟΕΒ λόγω κορωνοϊού

Στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με απόφαση του τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων του ΥΠΑΑΤ που δημοσιεύθηκε στη διαύγεια, οι διοικήσεις των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) πρέπει να λάβουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και υποδείξεις των υγειονομικών και λοιπών αρμόδιων φορέων, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και μελών των Ο.Ε.Β. και αφετέρου της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, όσον αφορά στην διεξαγωγή τοπικών συνελεύσεων, γενικών συνελεύσεων, εκλογών και λοιπών δραστηριοτήτων των Ο.Ε.Β., πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον εφόσον επιτρέπεται βάσει των γενικών ή ειδικών μέτρων που εκάστοτε ισχύουν. Εφόσον δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εγκαίρως τοπικές – γενικές συνελεύσεις και εκλογές, για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Ο.Ε.Β., οι οικείες Περιφέρειες αποφασίζουν κατά περίπτωση την παράταση λήξης της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ) των Ο.Ε.Β., κατόπιν σχετικού αιτήματος κάθε Ο.Ε.Β.

Η παράταση δίνεται για εύλογο διάστημα, προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής διεξαγωγή των διαδικασιών για την εκλογή νέου Δ.Σ., που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30-6-2020, με δυνατότητα δίμηνων παρατάσεων εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν επείγοντα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες τις Περιφέρειας να κοινοποιήσουν το παρόν στους εποπτευόμενους Ο.Ε.Β.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ