Δημοσιεύθηκε η απόφαση ένταξης του Μέτρο 13 (Εξισωτική)

Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε
περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2022, και αφορούν α) το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», β) το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» και γ) το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα», αποφάσισε το ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13, είναι
264.000.000,00 € και αναλύεται ως εξής:

  • για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη ύψους 187.000.000,00 €,
  • για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη ύψους 65.000.000,00 €  και
  • για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη ύψους 12.000.000,00 €

Να σημειωθεί οι πίνακες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ, και περιλαμβάνουν το μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης της αίτησης στήριξης/πληρωμής, τον τίτλο και τον προϋπολογισμό κάθε πράξης καθώς και την επιλέξιμη έκταση.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση