Δύο μήνες παράταση για τις δηλώσεις των αγροτικών φωτοβολταϊκών

Δύο μήνες παράταση για τις δηλώσεις των αγροτικών φωτοβολταϊκών

Παράταση στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης ιδιότητας για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε τέλη της περασμένης εβδομάδας, στη Βουλή, οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών μπορούν να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου.

Όπως τονίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση, «σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014. Η τιμή αποζημίωσης των αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθοριστεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, υποβολή αυτής».πίσης, με το άρθρο 44, προβλέπεται η ένταξη ηλιοθερμικών σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 10 MW στα έργα της περίπτωσης δ1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129). Έτσι, επιτρέπεται πλέον και στα έργα αυτά η παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου , μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον κάτοχο της άδειας. Η ρύθμιση αφορά δύο έργα που εντάχθηκαν τα τέλη του 2013 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης NER 300 και που περιλαμβάνονται μεταξύ των 23 που χρηματοδοτεί σε όλη την Ευρώπη το πρόγραμμα.

 Πρόκειται για το έργο MINOS, εγκατεστημένης ισχύος 52 MW, στο Λασίθι της Κρήτης και για το έργο MAXIMUS, εγκατεστημένης ισχύος 132 MW, στη Φλώρινα. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση δυνατότητας υλοποίησης των εν λόγω έργων, καθώς πρόκειται για καινοτόμα έργα επίδειξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αφορούν τεχνολογίες που δεν είναι ακόμα εμπορικά διαθέσιμες. Συνεπώς, απαιτούν χρόνους υλοποίησης μεγαλύτερους από αυτούς που προβλέπονται για έργα ΑΠΕ με εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες. Έτσι, η αναδρομικότητα της εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης από εφαρμογής του ν. 4203/ 2013 (01.11.2013), κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχιση υλοποίησης των εν λόγω επενδύσεων, ειδικότερα της χρηματοδότησής τους και για τη δυνατότητα συνέχισης υλοποίησης για τα έργα που είχαν εξασφαλίσει άδεια εγκατάστασης και για τα οποία υπάρχει περιορισμός στην έκδοση νέας.