ΕΒΕΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής – κατάρτισης – πιστοποίησης γνώσεων

Την υλοποίηση της πράξης: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής – ΕΒΕΑ» έχει αναλάβει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».

Η πράξη αφορά σε υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων, που πρόκειται να παρασχεθούν σε 1500 εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας της περιφέρειας Αττικής και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Βασικός στόχος είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους που θεωρούνται απαραίτητες για την προσαρμογή τους στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Π.Σ.Ε.Ε.), στις αλλαγές της τοπικής αγοράς εργασίας (τεχνολογικές, περιβαλλοντικές) και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της περιφέρειας Αττικής.

Οι 1500 ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις της περιφέρειας Αττικής, του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης) ή εποχικά εργαζόμενοι. Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται: εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 80 ώρες.

Οι ωφελούμενοι, εφόσον ολοκληρώσουν σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου (ατομικές συνεδρίες, κατάρτιση, εξετάσεις πιστοποίησης) θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5 ευρώ) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5 = 400 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΒΕΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ