Εξισωτική: Αναρτήθηκε ο πίνακας με τους ενταχθέντες και μη

Στις 22 Δεκεμβρίου 2022, ολοκληρώθηκε, σύμφωνα το ΥΠΑΑΤ, η τελική κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ” του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2022.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και την αξιολόγηση των
υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων
(Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eae.opekepe.gov.gr . Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση είναι διαθέσιμη και η προσωποποιημένη πληροφόρηση των
παραγωγών, με την κατάλληλη επιλογή του Μέτρου 13 (Μ13), όπως φαίνεται παρακάτω.
Η ενημέρωση γίνεται με χρήση κωδικών Taxisnet.

Επισημαίνεται ότι:

  •  η τελική κατάταξη πρόεκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των
    ενδικοφανών προσφυγών,
  •  ο χαρακτηρισμός της ιδιότητα