Ελαιοκόμοι: Νέα πλατφόρμα για υποβολή δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, εμπορίας, τιμών και αποθεμάτων

Με το άρθρο 49 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 5035/2023 ορίζονται οι διατάξεις για τη συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τον ελαιοκομικό τομέα, μέσω της υποχρεωτικής υποβολής δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, εμπορίας, τιμών και αποθεμάτων των σχετικών προϊόντων, για την ενίσχυση του οικείου κλάδου.

Άρθρο 49 του ν. 5035/2023 «Δηλώσεις στοιχείων για τον ελαιοκομικό τομέα»

1. Οι παραγωγοί, μεταποιητές, τυποποιητές και έμποροι προϊόντων ελαίας, ιδίως του ελαιολάδου, των ελιών και των πυρηνελαίων, υποβάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, εμπορίας, τιμών και αποθεμάτων των προϊόντων αυτών, οι οποίες διασταυρώνονται με το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα (Ελαιοκομικό Μητρώο).

Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων γίνεται μέσω ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες υποβάλλονται οι δηλώσεις, ειδικότερα θέματα σχετικά με τους υπόχρεους, το περιεχόμενο των δηλώσεων, η διαδικασία υποβολής και ελέγχου αυτών, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης του Ελαιοκομικού Μητρώου, οι κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους, οι αρμόδιες αρχές και τα συλλογικά όργανα για την εφαρμογή του παρόντος και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του, καθώς και για την εφαρμογή του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2017 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων, και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων κανονισμών της Επιτροπής» (L 171) όσον αφορά τις ελιές και το ελαιόλαδο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος ανάπτυξης και λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, οι τεχνικές λεπτομέρειες τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων που καταχωρίζονται, καθώς και ζητήματα διασύνδεσης της υπηρεσίας με άλλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων.

Πηγή: Taxheaven.gr