Αυτό το άρθρο είναι 9 μηνών

Εντάσσονται και οι πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Πρώτη Αρωγή – Ποιο το ποσό ενίσχυσης

10.10.2023
5' διάβασμα
entassontai-kai-oi-pligeises-agrotikes-ekmetallefseis-stin-proti-arogi-poio-to-poso-enischysis-300648

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τροποποιητική απόφαση των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας  με την οποία εντάσσονται και οι πληγείσες από την κακοκαιρία “Daniel” αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση «το ύψος της ενίσχυσης για αγροτικές εκμεταλλεύ­σεις, εξαιρουμένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ­σεων, καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 31η Οκτωβρίου 2023.

Δικαιούχοι

  1. Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι μη κερδο­σκοπικού χαρακτήρα φορείς, καθώς και οι επιχειρήσεις,  ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, συμπεριλαμβα­νομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
  2. Οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέ­πει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:

α) λειτουργούν νόμιμα και έχουν την έδρα τους ή υπο­κατάστημα στις περιοχές του άρθρου 1 που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες του άρθρου 1 και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

β) έχουν υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις ως άνω πλημμύρες σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυ­τοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής,

γ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση πτώχευσης ή σε εκκαθάριση από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

δ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγ­χου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ,

ε) έχουν υποβάλει αίτηση στην οικεία Περιφέρεια ή στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επι­τροπές κρατικής αρωγής,

στ) για την ένταξη στην παρ. 1 του άρθρου 3 έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα ή εφόσον έχουν εισόδημα που προέρχεται αποκλειστι­κά από αγροτική δραστηριότητα τότε έχουν εισόδημα που προέρχεται από Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της ομάδας 01.4 «Ζωική Παραγωγή» πλην της υπο­ομάδας 01.49.2 και 01.49.3 ή της ομάδας 01.5 «Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και παράλληλα από βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ή από αναλυτική κατάσταση του ΕΛΓΑ προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνο­τροφική δραστηριότητα.

Ειδικά επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών από 1.1.2023 ως και 30.6.2023, έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ κατά την 30.6.2023 που δεν ανήκει στην κατηγορία 01 «Αγροτική Παραγωγή», ούτε 02 «Δασοκομία και υλοτο­μία» ούτε στην κατηγορία 03 «Αλιεία και υδατοκαλλιέρ­γεια», εξαιρουμένων των ΚΑΔ της ομάδας 01.4 «Ζωική Παραγωγή» πλην της υποομάδας 01.49.2 και 01.49.3, καθώς και εξαιρουμένων των ΚΑΔ της ομάδας 01.5 «Μι­κτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» εφόσον από βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ή από αναλυτι­κή κατάσταση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνοτροφική δραστηριότητα.

ζ) για την ένταξη στην παρ. 2 του άρθρου 3, έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προ­έρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα και δεν εμπίπτουν στην περ. στ της παρούσας παρα­γράφου. Ειδικά εφόσον έκαναν έναρξη εργασιών από 1.1.2023 ως και 30.6.2023 έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ κατά την 30.6.2023 που ανήκει στην κατηγορία 01 «Αγροτική Παραγωγή», 02 «Δασοκομία και υλοτομία» ή 03 «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» και δεν εμπίπτουν στην περ. στ της παρούσας παραγράφου.»

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης για επιχειρήσεις και μη κερ­δοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, εξαιρουμένων των αγρο­τικών εκμεταλλεύσεων αλλά συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται ως εξής:

α) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

β) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά επι­χείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Το ύψος της ενίσχυσης για αγροτικές εκμεταλλεύ­σεις, εξαιρουμένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ­σεων, καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση.

Κάθε επιχείρηση/μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φο­ρέας ή αγροτική εκμετάλλευση (μοναδικό ΑΦΜ) δύναται να αιτηθεί μόνον ένα εκ των ανωτέρω ποσών ενίσχυσης.»

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ

ΓΡΑΦΕΙ: