Εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της συμφωνίας η εξόφληση των προμηθευτών Μαρινόπουλου

Εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της συμφωνίας η εξόφληση των προμηθευτών Μαρινόπουλου

Μέσα σε 60 ημέρες από την ολοκλήρωση της συμφωνίας διάσωσης της Μαρινόπουλος θα εξοφληθούν για το 50% των απαιτήσεών τους οι προμηθευτές της αλυσίδας. 

Αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπει η συμφωνία που ενέκρινε –με μεγάλη καθυστέρηση- το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η αποπληρωμή θα γίνει δίχως να συνυπολογίζονται τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις και για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί νέο  ομολογιακό δάνειο, ύψους 352 εκατ. ευρώ.

Το δάνειο αυτό θα καλυφθεί από τις τράπεζες με εγγύηση της Σκλαβενίτης και τα 125 εκατ. ευρώ που θα εισφέρει στη νέα εταιρεία συνολικά η Σκλαβενίτης. Ειδικότερα, η τελευταία θα καταβάλει στη νέα εταιρεία, με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου, 75 εκατ. ευρώ λίγο πριν την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ ως το τέλος του 2019.

Προμηθευτές/πιστωτές που έχουν στην κατοχή τους επιταγές ή/και γραμμάτια ή/και συναλλαγματικές ή/και έχουν προβεί σε πράξεις δικαστικής επιδίωξης της απαίτησής τους τόσο κατά των Μαρινόπουλος ΑΕ, Express M, Ξυνός και Πειραϊκόν, όσο και κατά των Αλληλεγγύως Ευθυνόμενων και Εξ Αδικοπραξίας Ευθυνόμενων (ενδεικτικά έκδοση Διαταγών Πληρωμής, έκδοση δικαστικών αποφάσεων, κατάθεση αγωγής, ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων), κατόπιν της απομείωσης των σχετικών απαιτήσεών τους και κατά τον χρόνο εξόφλησης και υπογραφής της σχετικής πράξης εξόφλησης, υποχρεούνται να παραδίδουν στη νέα εταιρεία τα σώματα των επιταγών ή/και τα απόγραφα των Διαταγών Πληρωμής και παράλληλα υποχρεούνται να παραιτούνται των σχετικών δικογράφων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους που απορρέουν από οιαδήποτε αιτία.

Σημειωτέον ότι οι απαιτήσεις που αξιολογούνται ως μη ουσιώδεις για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν μεταβιβάζονται και δεν μεταφέρονται στη νέα εταιρεία, αλλά θα παραμείνουν στις τέσσερις εταιρείες που θα τεθούν υπό εκκαθάριση.

Η διαφορετική αυτή μεταχείριση στον τρόπο αποπληρωμής δικαιολογείται, σύμφωνα με την απόφαση, για επιχειρηματικούς λόγους, καθώς οι εν λόγω πιστωτές δεν θα συνεχίσουν να προμηθεύουν κρίσιμα για τη συνέχιση της επιχείρησης προϊόντα, ή τα προϊόντα που προμηθεύουν δεν είναι απολύτως κρίσιμα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.