Η ΕΟΚΕ ζητά μια βιώσιμη στρατηγική παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών και ελαίων

Σε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) τόνισε τα πολλά οφέλη μιας πράσινης στρατηγικής της ΕΕ για την επέκταση της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών και φυτικών ελαίων και πρότεινε πώς πρέπει να είναι αυτή η στρατηγική. Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές και τη συμβολή στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Οι συγκεκριμένες συστάσεις της ΕΟΚΕ για μια προτεινόμενη στρατηγική συνάδουν με τον στόχο της ΕΕ να επιτύχει στρατηγική αυτονομία εφοδιασμού, ανέφερε η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότηση , που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον Οκτώβριο.

Ο εισηγητής της γνωμοδότησης Lutz Ribbe είπε κατά τη διάρκεια της ολομέλειας:  Η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ζωοτροφών, καθώς το 75 % των φυτών της με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες προέρχεται από το εξωτερικό. Η προώθηση της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ είναι απαραίτητη και ταυτόχρονα θα έχει θετικό αντίκτυπο για τη βιοποικιλότητα και ολόκληρο το περιβάλλον, καθώς και θα βοηθήσει τους αγρότες να μειώσουν τη χρήση ορυκτών λιπασμάτων.

Μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων της επέκτασης της καλλιέργειας φυτικών πρωτεϊνών και ελαίων στην ΕΕ και της αύξησης του ρόλου των λιβαδιών στη διατροφή των ζώων είναι η αυξημένη αμειψισπορά, η αυτάρκεια σε καύσιμα τρακτέρ και η αυξημένη διαθεσιμότητα φυτικών στερεών μετά την επεξεργασία, τα οποία έχουν εξαιρετική δυνατότητα τροφοδοσίας με πρωτεΐνες. για την κτηνοτροφία.

Προτάσεις για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας

Δεδομένου ότι υπάρχει περιορισμένη διαθέσιμη γεωργική γη στην ΕΕ, απαιτείται επειγόντως μια μελέτη σχετικά με το πανευρωπαϊκό δυναμικό και το μερίδιο γης των πρωτεϊνούχων και ελαιούχων καλλιεργειών που μπορούν να καλλιεργηθούν με βιώσιμο τρόπο, συνιστά η ΕΟΚΕ.

Καθώς η ΕΕ δεν θα είναι σε θέση επί του παρόντος να καλύψει όλη τη ζήτηση, πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα, όπως η προσαρμογή του αριθμού των ζώων σε ορισμένες περιοχές με βάση τη διαθεσιμότητα των πόρων, η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και ο καθορισμός ισοδύναμων προτύπων παραγωγής και ποιότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα. η ΕΕ.

Παράλληλα, η στρατηγική θα πρέπει να επιδιώκει την ανάπτυξη και επέκταση των περιφερειακών αλυσίδων αξίας και των περιφερειακών ικανοτήτων επεξεργασίας.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να αυξηθεί περαιτέρω το δυναμικό των καλλιεργειών μέσω της βελτίωσης και της διεύρυνσης των στρατηγικών αναπαραγωγής και η συμμόρφωση με τα υφιστάμενα όρια για τη ρύπανση από τις εκπομπές.

Παράλληλα, μια ενημερωτική εκστρατεία θα πρέπει να δημοσιοποιεί τις συνέπειες των διατροφικών συνηθειών στο περιβάλλον και την υγεία, καθώς και να προωθεί τις φιλικές προς τα ζώα γεωργικές πρακτικές.

Συνολικά, μια στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των αγροτικών κοινοτήτων και να συμβάλλει στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο όραμα της ΕΕ .

Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πιο προσεκτικά την Επιτροπή για το Μέλλον της Γεωργίας που συστάθηκε από τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση και να εξετάσει εάν αυτή η μορφή θα ήταν κατάλληλη για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πρωτεΐνες.