Επενδυτικές Ευκαιρίες µέσω του ΕΠΑλΘ

Στόχος η ενίσχυση της καινοτοµίας σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Επενδυτικες Ευκαιριες µέσω του ΕΠΑλΘ

Μέσα στο αµέσως επόµενο διάστηµα, αναµένεται να προκηρυχθεί µια σειρά µέτρων του ΕΠΑλθ 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας), όπως αναφέρουν στην «ΥΧ» παράγοντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Χωρίς να προσδιορίζεται ο ακριβής χρόνος, οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για άµεση δηµοσίευση των προσκλήσεων που αφορούν τις δράσεις για την «Καινοτοµία στην Αλιεία», την «Καινοτοµία στην Υδατοκαλλιέργεια», αλλά και τη δράση για τη µεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, βάσει του προγραµµατισµού, αναµένεται και η δηµοσίευση νέας πρόσκλησης για τα αλιευτικά καταφύγια.

Η «Καινοτοµία στην Αλιεία» είναι ένα από τα βασικά µέτρα της Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑλΘ για τον κλάδο της αλιείας, η οποία προβλέπει ως συνολική δηµοσία δαπάνη το ποσό των 186.200.000 ευρώ. Το µέτρο έχει προδηµοσιευτεί από τον Μάρτιο και αφορά έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή την εισαγωγή νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισµού, διαδικασιών και τεχνικών, συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

Σηµειώνεται ότι οι δράσεις διεξάγονται σε συνεργασία µε έναν επιστηµονικό ή τεχνικό φορέα αναγνωρισµένο από το κράτος-µέλος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως τονίζεται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράµµατος, οι πράξεις που θα λάβουν στήριξη πρέπει να είναι αληθινά καινοτόµες, καθώς µικρές τεχνικές βελτιώσεις γνωστών τεχνολογιών δεν αρκούν για να δοθεί στήριξη. Επιπλέον, οι πράξεις δεν πρέπει να έχουν άµεσα εµπορικό χαρακτήρα. Ενδεχόµενα κέρδη, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, αφαιρούνται από τη δηµόσια ενίσχυση που χορηγείται στη σχετική πράξη. Τέλος, δεν χορηγείται στήριξη για την πειραµατική αλιεία.

Η 2η Προτεραιότητα

Από τις 25 Απριλίου έχει προδηµοσιευθεί και αναµένεται άµεσα να προκηρυχθεί η πρόσκληση «Καινοτοµία στην Υδατοκαλλιέργεια» της 2ης Προτεραιότητας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Αφορά δράσεις που στηρίζουν:

Την ανάπτυξη τεχνικής, επιστηµονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία, συγκεκριµένα, θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα µειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει µια βιώσιµη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιµες καινοτόµους µεθόδους παραγωγής.

Την ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας µε καλές προοπτικές στην αγορά νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων προϊόντων, ή βελτιωµένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωµένων συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

Τη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονοµικής σκοπιµότητας των καινοτοµιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.

Η πρόσκληση αφορά κυρίως ερευνητικούς φορείς, καθώς και συµπράξεις µε επιχειρήσεις.

Καταφύγια

Από την Προτεραιότητα 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αναµένεται να προκηρυχθεί και νέα πρόσκληση «Δηµόσια έργα, αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια». Στη δηµοσιότητα είναι ήδη µία, που αφορά όµως κάποια καταφύγια, τα οποία είχαν ξεκινήσει κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν.

Καθ’ οδόν η Μεταποίηση

Στον προγραµµατισµό προβλέπεται ακόµη, αφού πρώτα εγκριθεί το πλαίσιο, να προκηρυχθεί η πρόσκληση για τη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Με το µέτρο αυτό στηρίζονται επενδύσεις, µεταξύ άλλων, που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας ή στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βελτιώνουν την ασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας, σχετίζονται µε τη µεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και οδηγούν στη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και συστηµάτων διαχείρισης.

Ο «κουµπαράς»
Στα 523 εκατ. ευρώ η συνολική δηµόσια δαπάνη

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει εγκριθεί µε δηµόσια δαπάνη 523.406.309 ευρώ (κοινοτική συµµετοχή: 388.777.914 ευρώ και εθνική συµµετοχή 134.628.395 ευρώ). Περιλαµβάνει αναπτυξιακές παρεµβάσεις στο σύνολο του αλιευτικού τοµέα (425,5 εκατ. ευρώ) και νέα µέτρα που έχουν προστεθεί και θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Αλιείας και σχετίζονται άµεσα µε την εφαρµογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής (98 εκατ. ευρώ).

Στόχος του προγράµµατος είναι η βιώσιµη ανάπτυξη του τοµέα της αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής.

Τα χρήµατα έχουν κατανεµηθεί σε έξι τοµείς, που αποτελούν και τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  • Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
  • Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
  • Ενίσχυση της εφαρµογής της Κοινής Αλιευτική Πολιτικής
  • Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
  • Ενίσχυση της εµπορίας και της µεταποίησης
  • Ενίσχυση της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής