ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ «ΥΧ»: Με 4 νέες προσκλήσεις το μέτρο των Βιολογικών αλλά μόνο για ενταγμένους

Διευρυμένος ο κατάλογος επιλέξιμων καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου

Με διευρυμένη λίστα επιλέξιμων καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου, σε τέσσερις προσκλήσεις, αλλά μόνο για τη διατήρηση των μεθόδων και των πρακτικών βιολογικής παραγωγής και εκτροφής προδημοσιεύτηκε η νέα πρόσκληση του μέτρου των Βιολογικών. Το θέμα, που έχει στο σημερινό της φύλλο αποκλειστικά η «ΥΧ» μόλις επιβεβαιώθηκε με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ. Ειδικότερα, επιπλέον δενδρώδη, μικρόκαρπα και μελίσσια, σε συνδυασμό με καλλιέργειες και των δύο προηγούμενων προσκλήσεων, όπως το βαμβάκι και τα ακρόδρυα, εμπλουτίζουν τη λίστα επιλεξιμότητας, στο πλαίσιο 4 προσκλήσεων, ύψους 400 εκατ. ευρώ περίπου, που πρόκειται να ενεργοποιήσει το ΥΠΑΑΤ το καλοκαίρι.

Το Μέτρο τίθεται σε διαβούλευση στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ:http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/

Οι διαχειριστικές αρχές βρίσκονται στην τελική ευθεία, ώστε να αρχίσουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να προετοιμάζονται ενόψει των 4 προσκλήσεων, που έχει αποφασιστεί, να τρέξουν κατά τους επόμενους μήνες. Εξάλλου, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, το έτος 2022 θα αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων για τις προσκλήσεις που θα προκηρυχτούν.

Όπως είχαμε ήδη δημοσιεύσει, το μέτρο των Βιολογικών θα αφορά μόνο τo υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους». Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες προσκλήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα προκηρυχτούν οι δράσεις: 

 • 2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»
 • 2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

Επιλεξιμότητα

Η δεύτερη αλλαγή περιλαμβάνει τον κατάλογο με τις επιλέξιμες καλλιέργειες και το επιλέξιμο ζωικό κεφάλαιο, που διευρύνεται σημαντικά. Αυτός είναι και ο λόγος που το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε να τρέξει τις δύο δράσεις, με 4 προσκλήσεις: δύο για την φυτική παραγωγή και δύο για την ζωική.

Φυτική Παραγωγή

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «ΥΧ», στην πρώτη πρόσκληση θα περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες καλλιέργειες οι παρακάτω:

 • Αραβόσιτος κτηνοτροφικός
 • Αραβόσιτος εδώδιμος
 • Χειμερινά σιτηρά
 • Μηδική, Τριφύλλι
 • Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 • Όσπρια
 • Βαμβάκι
 • Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες

Η δεύτερη πρόσκληση θα περιλαμβάνει:

 • Ελαιοκομία
 • Σταφίδα
 • Επιτραπέζια σταφύλια
 • Σταφύλια οινοποιήσιμα
 • Μηλοειδή
 • Πυρηνόκαρπα
 • Εσπεριδοειδή
 • Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά
 • Ροδιά
 • Ακτινίδιο
 • Συκιά
 • Μικρόκαρπες/Δάσους
 • Αβοκάντο
 • Ακρόδρυα
 • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή και Βολβώδη/Καρότο/Πατατα

Κτηνοτροφία

Όσον αφορά την Δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», η μία πρόσκληση θα αφορά:

 • Αιγοπρόβατα
 • Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση
 • Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

Η δεύτερη πρόσκληση που θα προκηρυχθεί θα έχει ως επιλέξιμα μόνο

 • Τα μελίσσια

Ενίσχυση

Το ύψος και των 4 προσκλήσεων αναμένεται να ανέλθει σε τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ, και θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μεταβατικού Κανονισμού της ΚΑΠ, ΠΑΑ 2014-20.

Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση θα χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο ενταγμένης στις δράσεις γεωργικής έκτασης, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω κατηγορίες ζώων και ανά κυψέλη προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες (εργαστηριακές αναλύσεις) και το κόστος συναλλαγής (πιστοποίηση) που κατά περίπτωση συνεπάγεται η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/Ha/έτος για τις δράσεις (σε συνδυασμό με την απώλεια εισοδήματος και τις δαπάνες) θα διαμορφωθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με τις προηγούμενες προσκλήσεις. Όσο για τις νέες καλλιέργειες όπως π.χ. Ροδιά, Ακτινίδιο, Συκιά, Αβοκάντο και Μικρόκαρπες/Δάσους αλλά και τα μελίσσια, τα ποσά θα καθοριστούν μετά από σχετικές μελέτες που θα διεξάγει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει ακόμη κλειδώσει ο προϋπολογισμός ανά πρόσκληση. Πάντως, το ενδιαφέρον πολλών παραγωγών στρέφεται στο βαμβάκι, καθώς στην τελευταία πρόσκληση (έτους 2019) δεν είχε περιληφθεί ως επιλέξιμη καλλιέργεια στην πρόσκληση.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των Δράσεων 11.2.1 και 11.2.2 μπορούν να κριθούν:

 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί
 • Επιλέξιμοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκοτόπους ή εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω  σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι την  31/12/2020 και είναι ενεργή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης των προσκλήσεων.

Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις δύο προσκλήσεις της ίδιας Δράσης αλλά και σε προσκλήσεις των δύο διαφορετικών Δράσεων.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Εκμετάλλευσης

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.
 • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.
 • Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
 • Να περιλαμβάνονται από την 31/12/2020  μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π, και συνεπώς:

α)  βρίσκονται σε στάδιο βιολογικής παραγωγής, ή

β)  βρίσκονται σε στάδιο μετατροπής από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία κατά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι στη φάση μετατροπής εφαρμόζονται ήδη οι διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής, ή

γ)  βρίσκονται σε στάδιο υποβιβασμού κατά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάρια).
 • Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:

α)  είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,

 β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης- αγροτεμαχίου,  δράσεις των  μέτρων 10, 11 και 14, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, 

 γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό  συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

Κριτήρια επιλογής

Για την Δράση 11.2.1  οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι:

 • Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος
 • Εντασσόμενη έκταση
 • Επαγγελματίας Αγρότης
 • Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Για την Δράση 11.2.2  οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

 • Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος
 • Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών
 • Επαγγελματίας Αγρότης

Τα 5 βασικά σημεία του Μέτρου σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ

 1. Θα πραγματοποιηθούν 2 Δράσεις Προσκλήσεων. Η πρώτη δράση, με 2 ξεχωριστές προσκλήσεις θα σχετίζεται με τη φυτική παραγωγή και η δεύτερη δράση, με 2 ξεχωριστές προσκλήσεις, θα σχετίζεται με την ζωική παραγωγή.
 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις 4 προσκλήσεις θα κυμανθεί πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ.
 3. Σε ό,τι αφορά τις 2 προσκλήσεις για τη φυτική παραγωγή:Δίδεται έμφαση σε δενδρώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά.
 • Θα ενταχτούν νέες καλλιέργειες όπως ροδιά, αβοκάντο, μικρόκαρπες/δάσους κ.α.
 • Στις επιλέξιμες καλλιέργειες θα συμπεριληφθεί και το βαμβάκι, εφόσον έχει παρατηρηθεί συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικό βαμβάκι τόσο από την εγχώρια κλωστοϋφαντουργία, όσο και στις διεθνείς αγορές.

4. Σε ό,τι αφορά τις 2 προσκλήσεις για τη ζωική παραγωγή:

 • Η πρώτη πρόσκληση θα σχετίζεται με τα αιγοπρόβατα και βοοειδή.
 • Η δεύτερη πρόσκληση, (αναμένεται έγκριση της σχετικής μελέτης από την Ε.Ε.), θα αφορά τα μελισσοσμήνη.
 • Από την πρόσκληση για τα μελισσοσμήνη αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 340 ενεργοί μελισσοκόμου βιολογικού μελιού με περίπου 60.000 κυψέλες.

5. Οι δράσεις που θα προκηρυχτούν θα αφορούν μόνο τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προδημοσίευση

Διαβάστε ΕΔΩ την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ

Με 23 δράσεις το Σχέδιο της Κομισιόν για τον τριπλασιασμό των εκτάσεων βιολογικών έως το 2030