Επιδότηση έως 55% για αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων

Από 7/9 έως 6/11 η περίοδος υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ενεργοποιήθηκε η Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η δράση αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου να επανέλθουν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση, είτε άλλες χρήσεις. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, με το 65% του προϋπολογισμού να προορίζεται για υφιστάμενες και το 35% για νέες επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρούν, εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 400.000 ευρώ και δεν μπορεί επίσης να υπερβαίνει το ποσό των 3 εκατ. ευρώ.

Ιδιωτική συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης/στήριξης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται, διαφορετικά η αίτηση χρηματοδότησης θα απορρίπτεται. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.

Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον απαραίτητο ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

ΚΑΔ επένδυσης:

 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων, λιπασματοποίησης απορριμμάτων, συλλογής απορριμμάτων, επεξεργασίας λυμάτων, υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού, πρώτων υλών γυαλιού κ.ά.

Επιδοτούμενες δαπάνες:

Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.

Μηχανήματα – εξοπλισμός, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.

Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επενδυτικού σχεδίου.

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, έως 15% του επενδυτικού σχεδίου.

Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου.

Τεχνική / Συμβουλευτική Υποστήριξη, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020