ΕΣΠΑ 2014-2020: Οι χρηματοδοτικές δράσεις που τρέχουν

Για άδικο αποκλεισμό κοινοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών από την λίστα μειονεκτικών περιοχών

Εργαλειοθήκες

Μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, ύψους 400 εκατ. ευρώ, θα παραμείνει ανοιχτή η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στην «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις». Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Στο πλαίσιο της δράσης, δυνατότητα συμμετοχής έχουν και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας τροφίμων, οι οποίες πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να έχουν 2 τουλάχιστον επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 50% έως 65%. Σημειώνεται ότι το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Από χθες Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 9 Μαΐου 2019, θα παραμείνει ανοιχτή η «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», ύψους 60 εκατ. ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 150.000 ευρώ.

Επενδυτικά Σχέδια

Έως τις 29 Μαρτίου θα παραμείνει ανοιχτή η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου, με συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 140 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται:

  • Για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ
  • Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ
  • Για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 ευρώ,
  • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ,
  • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Έως τις 13 Δεκεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η 3η προκήρυξη του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, με την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Ισχύει το ίδιο ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων.

Συνέργειες

Όσον αφορά το καθεστώς «Συνέργειες & Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει δώσει παράταση έως τις 31 Μαρτίου για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων από επιχειρηματικές συστάδες (clusters).

Στα clusters που υπάγονται στο εν λόγω καθεστώς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον:

  • 6 επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης ή
  • 4 επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της ελληνικής επικράτειας.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στο εν λόγω καθεστώς μπορούν να ενισχυθούν με φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.