ΕΣΠΑ 2014-2020: Στους 30 μήνες η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της «Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας»

Κατά 6 επιπλέον μήνες παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με νέα τροποποιητική απόφαση, την έβδομη κατά σειρά, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 15.000 ευρώ και ανώτατο 60.000 ευρώ, για την κάλυψη σε ποσοστό 100% επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δηλαδή από τις 17 Μαρτίου 2016. Σε περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο διαθέτει προϋπολογισμό μικρότερο από το όριο των 15.000 ευρώ τότε αυτό κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθεί. Εάν έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το μέγιστο όριο, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης, θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (έως και 30), ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει έως τρία αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) του επιχειρηματικού σχεδίου (εγκεκριμένα). Εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή τόπου υλοποίησης εντός της ίδιας περιφέρειας, εταιρικής σύνθεσης κτλ.

Τέλος, το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν από την ολοκλήρωση της εκάστοτε έκθεσης επαλήθευσης/πιστοποίησης του έργου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 30 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου