«Ευφυής Γεωργία, άκου την καλλιέργεια σου»: Η ευφυής γεωργία και οι νέου τύπου γεωργικές συμβουλές

❱❱ Εξειδικευμένη γνώση και τεχνολογία αλλάζουν τα δεδομένα της παραγωγικότητας

O

γεωργικός σύμβουλος είναι αυτός που με τις γνώσεις του στέκεται δίπλα στον αγρότη και τον υποστηρίζει στη διαχείριση της παραγωγής του. Η γεωργική συμβουλευτική στηρίζεται στην εμπειρία και στην εξειδικευμένη γνώση του γεωργικού συμβούλου για την καθοδήγηση των παραγωγών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου μέχρι και τη λήξη της. Η ακρίβεια και η συχνότητα των επιτόπιων παρατηρήσεων στο πεδίο αποτελούν το απαραίτητο συστατικό για την έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων και την ορθή παροχή συμβουλών.

Πολλές φορές, όμως, η εμπειρία δεν είναι αρκετή για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διαχείριση της παραγωγής, ενώ τα ορατά στο μάτι του γεωπόνου συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν όταν πλέον είναι αργά για την καλλιέργεια. Ακόμη και ο πλέον έμπειρος γεωργικός σύμβουλος συχνά χρειάζεται πρόσβαση τόσο σε εξειδικευμένη επιστημονική γνώση φυτοπαθολόγων, εντομολόγων, εδαφολόγων και άλλων επιστημόνων, όσο και σε δεδομένα όπως οι εδαφικές και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense παρέχει στον γεωργικό σύμβουλο όλη εκείνη την πληροφορία που απαιτείται, για να διατελέσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη δουλειά του.

❱❱ Tο gaiasense ως εργαλείο για τον γεωργικό σύμβουλο

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τον γεωργικό σύμβουλο, στον οποίο παρέχει τα μέσα για να κάνει καλύτερα και πιο αποδοτικά τη δουλειά του. Με τη χρήση των εφαρμογών του gaiasense, ο γεωργικός σύμβουλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πλήρη και αναλυτική εικόνα για κάθε αγροτεμάχιο και μπορεί να δώσει την καλύτερη δυνατή συμβουλή στους παραγωγούς. Η εφαρμογή του gaiasense για έξυπνο κινητό τηλέφωνο αποτελεί το ψηφιακό σημειωματάριο του γεωργικού συμβούλου, με το οποίο μπορεί να καταγράψει παρατηρήσεις και μετρήσεις από επιτόπιους ελέγχους σε κάποιο αγροτεμάχιο, τις οποίες συμπληρώνει με σχετικές φωτογραφίες και ακριβή τοποθεσία κάθε καταγραφής με τη χρήση GPS και χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η αντίστοιχη εφαρμογή του gaiasense για Η/Υ αποτελεί το ψηφιακό ημερολόγιό του, μέσα στο οποίο μπορεί να καταχωρεί αναλυτικά πληροφορίες για κάθε αγροτεμάχιο που παρακολουθεί, με τα δεδομένα από το ψηφιακό του σημειωματάριο να συγχρονίζονται αυτόματα. Έτσι, μπορεί να έχει μια πλήρη και αναλυτική εικόνα για κάθε αγροτική εκμετάλλευση σε επίπεδο αγροτεμαχίου, να προγραμματίζει τις επισκέψεις και τους ελέγχους του με καλύτερο τρόπο, καθώς και να έχει πρόσβαση σε καταγραφές και άλλες πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν.

Επίσης, το gaiasense επιτρέπει στον γεωργικό σύμβουλο να έχει πρόσβαση σε κατάλληλα επεξεργασμένες δορυφορικές εικόνες και σχετικούς δείκτες, όπως ο δείκτης βλάστησης NDVI, καθώς και στις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε αγροτεμάχιο που παρακολουθεί, όπως αυτές καταγράφονται από τους αγρομετεωρολογικούς σταθμούς του gaiasense.

Πέρα από το σύνολο των πρωτογενών στοιχείων, τα οποία αναφέρονται πιο πάνω, το gaiasense παρέχει στον γεωργικό σύμβουλο την απαιτούμενη πληροφορία μέσα από την κατάλληλη επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων, με τη βοήθεια των αλγοριθμικών μοντέλων, μετατρέποντας τα δεδομένα σε γνώση. Μάλιστα, η γνώση που παράγεται μέσω του gaiasense συνεχώς εμπλουτίζεται μέσω της ανατροφοδότησης που πραγματοποιείται από τον γεωργικό σύμβουλο.

Έτσι, βασισμένος τόσο στις πληροφορίες που λαμβάνει από τις εφαρμογές όσο και στην εμπειρία του, ο γεωργικός σύμβουλος συμβάλλει στην έκδοση συμβουλής από το σύστημα gaiasense, την οποία μπορεί να προσαρμόσει κατάλληλα και να καθοδηγήσει τον παραγωγό στην εφαρμογή της στο χωράφι. Έχοντας στη διάθεσή του σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για την καταγραφή πληροφοριών και δεδομένων, αλλά και για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, ο γεωργικός σύμβουλος μπορεί πλέον να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες του και να τις υποστηρίξει με δεδομένα και ερευνητικά αποτελέσματα.

Ο ρόλος του γεωργικού συμβούλου στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense

Ο γεωργικός σύμβουλος βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense. Είναι αυτός που θα τροφοδοτήσει το σύστημα με δεδομένα από τις επιτόπιες παρατηρήσεις, τις μετρήσεις, τις δειγματοληψίες εδάφους και φυτικών ιστών και τα αποτελέσματα της ανάλυσης δειγμάτων εδάφους και φυτικών ιστών, καθώς και αυτός που θα λάβει τη συμβουλή από το σύστημα, θα την προσαρμόσει κατάλληλα με βάση την εμπειρία του και θα καθοδηγήσει τον αγρότη για τη σωστή εφαρμογή της στο χωράφι. Με αυτόν τον ρόλο του αποτελεί μία από τις τέσσερις πηγές δεδομένων του συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του gaiasense επιτρέπει την ορθή παροχή συμβουλών, οι οποίες βασίζονται σε μετρήσιμα μεγέθη σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση, καθώς και την τεκμηριωμένη επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων μιας αγροτικής εκμετάλλευσης.

Ο γεωργικός σύμβουλος στα συστήματα AKIS

Τα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS – Agricultural Knowledge & Innovation Systems) αποτελούν ένα μέσο ανταλλαγής γνώσεων, εμπειρίας και καινοτομίας στη γεωργία. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αγρότες, γεωργικούς συμβούλους και ερευνητές, με στόχο να βελτιώσει τη μεταξύ τους επικοινωνία και, κατά συνέπεια, τη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας από το εργαστήριο στο χωράφι, για να γίνει η αγροτική παραγωγή περισσότερο αποδοτική, βιώσιμη και παραγωγική.

Ο ρόλος του γεωργικού συμβούλου σε ένα σύστημα AKIS είναι σημαντικός, καθώς αποτελεί τον διαμεσολαβητή γνώσης και καινοτομίας που θα φέρει σε επαφή τον παραγωγό με τους φορείς καινοτομίας. Την ίδια στιγμή, ο γεωργικός σύμβουλος γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγρότης και με την εμπειρία του μπορεί να τα αναλύσει και να τα μεταφέρει στους ερευνητικούς φορείς, αλλά και στους παρόχους τεχνολογικών λύσεων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το Μέτρο 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ενθάρρυνε τη δημιουργία επιχειρησιακών ομάδων με μέλη αγρότες και συλλογικές οργανώσεις τους, ερευνητικούς φορείς και παρόχους τεχνολογικών λύσεων για τον αγροδιατροφικό τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις επιχειρησιακών ομάδων, οι γεωργικοί σύμβουλοι έχουν τον ρόλο διαμεσολαβητή καινοτομίας, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα, την έρευνα και την καινοτομία.

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα AKIS, καθώς αποτελεί ένα οικοσύστημα συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ γεωργικών συμβούλων και γεωπόνων γενικότερα, εξειδικευμένων ερευνητών και ερευνητικών φορέων, παρόχων τεχνολογικών λύσεων και άλλων φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με κοινό στόχο την ανάπτυξη λύσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

 

❱❱ Ο αναβαθμισμένος ρόλος του γεωργικού συμβούλου στη νέα ΚΑΠ και τις στρατηγικές της ΕΕ

Ο ρόλος του γεωργικού συμβούλου στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική εμφανίζεται σημαντικά αναβαθμισμένος, καθώς αναδεικνύεται ο ρόλος της γεωργικής συμβουλευτικής. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η αξιοποίηση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών που, σε συνδυασμό με οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, θα υποστηρίξουν ένα σύστημα γεωργικών συμβουλών νέου τύπου.

Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τη στρατηγική της ΕΕ «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», η οποία αναφέρει ξεκάθαρα την πρόθεση της ΕΕ να προωθήσει τα συστήματα AKIS, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η συγκεκριμένη στρατηγική αναφέρεται μάλιστα στην υποχρέωση των κρατών-μελών της ΕΕ να υποστηρίξουν έμπρακτα τα συστήματα αυτά, αλλά και να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία των κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

 

 

❱❱ Μάνος Σδράκας
Γεωργικός σύμβουλος, Novaplan


Ο γεωργικός σύμβουλος, από την πλευρά του, μέσω του συστήματος, έχει στα χέρια του πληροφόρηση την οποία δεν είχε ποτέ κανείς μέχρι τώρα σε τέτοια έκταση. Σε μια περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το σύστημα, πλήθος δεδομένων και μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο βρίσκονται στα χέρια του γεωργικού συμβούλου, για όλα τα αγροτεμάχια της περιοχής. Όπως καταλαβαίνουμε, η αξιοποίησή τους δίνει σίγουρα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στις συμβουλές, οι οποίες δίνονται στους εμπλεκόμενους παραγωγούς.Ο γεωργικός σύμβουλος είναι δομικό στοιχείο της παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Ιδιαίτερα όμως σε ένα σύστημα ευφυούς γεωργίας όπως το gaiasense, ο έμπειρος γεωργικός σύμβουλος είναι απολύτως απαραίτητος. Ένα σύστημα το οποίο παράγει εξειδικευμένες συμβουλές, θα πρέπει να λαμβάνει και εξειδικευμένες πληροφορίες. Τα εισερχόμενα που παρέχει στο σύστημα ο γεωργικός σύμβουλος είναι οι επιστημονικές παρατηρήσεις που κάνει στα αγροτεμάχια μιας περιοχής. Όσο περισσότερο έμπειρος ή εξειδικευμένος στην καλλιέργεια είναι, τόσο καλύτερα και τα αποτελέσματα στην αγροτική παραγωγή. Η συνέργεια, λοιπόν, των μετρήσεων από τον τεχνολογικό εξοπλισμό του συστήματος, με τις επιστημονικές καθημερινές παρατηρήσεις ή/και αποφάσεις του γεωργικού συμβούλου, εξασφαλίζουν την απόλυτη επιτυχία στην εφαρμογή του συστήματος.

Ο κύριος ωφελούμενος από το σύστημα είναι φυσικά ο παραγωγός. Η βελτίωση στην καθημερινή λήψη των αποφάσεων που καλείται να πάρει ο ίδιος και ο σύμβουλός του είναι θεαματική. Γνωρίζουμε όλοι μας την ποικιλομορφία την ελληνικής υπαίθρου, με πλήθος καλλιεργειών αλλά και μικρών αγροτεμαχίων σε μια περιοχή. Οι συμβουλές που προκύπτουν για τις βασικές εργασίες του παραγωγού προσφέρουν τελικά ένα καλύτερο προϊόν, το οποίο απαντά στις απαιτήσεις και του παραγωγού, αλλά και του καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει καθώς το σύστημα παράγει τη συνισταμένη από πλήθος παραγόντων και δεδομένων, που προέρχονται από όλους τους εμπλεκόμενους.

Συμπερασματικά, το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense έχει χαρακτηριστικά συνέργειας και αυτοτροφοδότησης, καθώς ο γεωργικός σύμβουλος βελτιώνει το σύστημα και το σύστημα βελτιώνει τη δουλειά του γεωργικού συμβούλου. Καθώς, λοιπόν, αυτοί οι δύο παράγοντες βαδίζουν χέρι-χέρι, παρατηρούμε ότι βελτιώνεται συνεχώς η παραγωγική διαδικασία, άρα και το τελικό προϊόν σε όλα τα χαρακτηριστικά του.

Στην Πέλλα, το σύστημα αναπτύσσεται βάσει σχεδίου και σε όλες τις βασικές καλλιέργειες της περιοχής, όπως το ροδάκινο και το κεράσι, ώστε να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πλειονότητα των παραγωγών.

❱❱ Γιάννης Καραστέργιος
Γεωργικός σύμβουλος, Agronomia

Ο γεωργικός σύμβουλος είναι σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα ενός συστήματος ευφυούς γεωργίας. Επεξεργάζεται, ερμηνεύει και συσχετίζει τα δεδομένα του δορυφόρου, των τηλεμετρικών σταθμών και των επιτόπιων μετρήσεων, με στόχο την παροχή τεκμηριωμένων και στοχευμένων συμβουλών προς τον παραγωγό για την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Η παροχή συμβουλών πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστες πληροφορίες, που σχετίζονται με την κατάσταση του αγροτεμαχίου και της καλλιέργειας κατά τη λήψη αποφάσεων, όπως εδαφοκλιματικά δεδομένα, αποτελέσματα αναλύσεων, στοιχεία πληθυσμιακών εξάρσεων και προγνώσεις μοντέλων διαχείρισης. Εάν λοιπόν στην εποχή μας δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε γιατρό που προτείνει θεραπεία χωρίς να διαθέτει δεδομένα εργαστηριακών αναλύσεων και σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων, γιατί ο γεωπόνος να βασίζεται μόνο στις ακαδημαϊκές του γνώσεις και την εμπειρία; Μερικά από τα οφέλη που αποκομίζουν οι παραγωγοί από την εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας είναι:

α) η έγκαιρη λήψη αποφάσεων,

β) η κατάλληλη επιλογή προϊόντων θρέψης και φυτοπροστασίας,

γ) η ορθή διαχείριση των εισροών,

δ) η ορθή εφαρμογή των γεωργικών πρακτικών και

ε) η μείωση του κόστους παραγωγής.

Στην περιοχή του Νομού Λάρισας εφαρμόζεται το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense σε καλλιέργειες ροδάκινου, βερίκοκου, μήλου, επιτραπέζιου σταφυλιού και βάμβακος. Στόχος του είναι παροχή συμβουλών άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας, μέσω της ανάπτυξης επικαιροποιημένων μοντέλων για τα αντίστοιχα πεδία. Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής του είναι ήδη εμφανή από το πρώτο έτος, τόσο στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κύριων εχθρών και ασθενειών, όσο και στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση καθημερινών προβλημάτων στον αγρό.

 

 

❱❱ Χρήστος Τρέλλης
Γεωργικός σύμβουλος, μέλος ΔΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, που ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αγροτικής παραγωγής θα είναι μια πραγματικότητα. Πέρα από τα όποια εμπόδια, αγκιστρώσεις ή προβλήματα υπήρξαν ή θα υπάρξουν, το ρεύμα προχωρά προς τα εμπρός και πολύ σύντομα θα είναι πραγματικότητα.

Εξάλλου, και τα νέα δεδομένα της νέας ΚΑΠ, οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα κριτήρια που συζητιούνται απαιτούν να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς η διαδικασία της ψηφιοποίησης της αγροτικής παραγωγής. Μία διαδικασία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος των Γεωργικών Συμβουλών και την ευφυή γεωργία. Εξάλλου, το gaiasense είναι η αποτύπωση ενός μεγάλου τμήματος της ψηφιοποίησης της γεωργικής συμβουλής στην αγροτική παραγωγή. Στις σημερινές συνθήκες, για να μπορέσει ο γεωπόνος-γεωργικός σύμβουλος να ανταποκριθεί ολοκληρωμένα στον ρόλο του, στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών άρδευσης, θρέψης, φυτοπροστασίας και γεωργικών προειδοποιήσεων, απαιτείται να χρησιμοποιήσει τα τεχνολογικά εργαλεία του gaiasense, όπως τους τηλεμετρικούς σταθμούς, τα δορυφορικά συστήματα και τις διάφορες εφαρμογές, καθώς και μία επιχειρησιακή υποδομή με γεωπόνους πεδίου, γεωπόνους στήριξης των παραγωγών, ερευνητές και εργαστήρια, ώστε να φτάνει στον παραγωγό η ευφυής συμβουλή.

Με το σύστημα gaiasense, o αγρότης απολαμβάνει μία από τις πιο προηγμένες, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας. Για πρώτη φορά, μέσα από αυτό, οι μικροκαλλιεργητές και όχι μόνο οι μεγαλοκτηματίες έχουν πρόσβαση στα προνόμια και τις δυνατότητες της ευφυούς γεωργίας. Αποτέλεσμα της χρήσης του gaiasense είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας και η εξοικονόμηση πόρων. Στις σημερινές συνθήκες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά, ώστε το σύστημα του gaiasense να καθιερωθεί στις σημαντικές καλλιέργειες της κάθε περιοχής.

❱❱ Ιάσων Μπινιάρης
Γεωργικός σύμβουλος, ΛΕΑΓΡΟΣ ΟΕ

Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, και με αφορμή την παγκόσμια πανδημία, η χρήση της τεχνολογίας, η ευρεία πρόσβαση όλων μας στο διαδίκτυο με τα έξυπνα κινητά και η ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων και μοντέλων, βρίσκει χώρο εφαρμογής στην αγροτική παραγωγή.

Ο αγροτικός τομέας έχει περάσει από πολλές επαναστάσεις, την εξημέρωση φυτών και ζώων χιλιάδες χρόνια πριν, τη στοχευμένη εναλλαγή καλλιεργειών και την εξέλιξη διάφορων καλλιεργητικών τεχνικών εδώ και κάποιες δεκαετίες. Σήμερα, με την ευρεία χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικων, πυροδοτούμενη από τη διαρκή ανάπτυξη της τεχνολογίας, βρίσκει έδαφος σε μια τέταρτη γενιά καλλιεργητών.

Ο γεωπόνος που εκπαιδεύεται ως γεωργικός σύμβουλος αξιοποιεί τη γνώση, την παρατήρηση και τα τεχνικά μέσα που διαθέτει. Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας τού δίνει σήμερα τη δυνατότητα να έχει ποιοτικότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ο γεωργικός σύμβουλος τροφοδοτείται σήμερα, μέσω του συστήματος gaiasense, με πολύ μεγάλες και ακριβείς πληροφορίες για τις επιδράσεις των βιοτικών και μη παραγόντων στην εκμετάλλευση συνολικά και όχι μόνο στην καλλιέργεια, έχοντας ως αποτέλεσμα την πιο εμπεριστατωμένη συμβουλή.

Η χρήση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense έχει καταδείξει σαφή μείωση και παράλληλα στοχευμένη εφαρμογή –προς όφελος του τελικού προϊόντος και της κερδοφορίας της εκμετάλλευσης– στον τρόπο χρήσης του αρδευτικού νερού, των λιπασμάτων, των γεωργικών φαρμάκων ακόμη και της κίνησης των αγροτικών μηχανημάτων. Έτσι, ο γεωργός ωφελείται από την ολοκληρωμένη συμβουλή και επιτυγχάνεται ο στόχος «περισσότερα με λιγότερα».

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ένα σύστημα ευφυούς γεωργίας δημιουργεί προϊόντα που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή, που επιθυμεί ένα προϊόν με πλήρη ιχνηλασιμότητα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

❱❱ Γρηγόρης Βασιλειάδης
Γεωργικός σύμβουλος, Αειφορική ΑΕ

Προ της συζήτησης για το θέμα των γεωργικών συμβούλων και τη σχέση τους με τα συστήματα ευφυούς γεωργίας, θα πρέπει να κατανοήσουμε τον ρόλο και τη συνεισφορά του γεωπονικού τομέα στην ευρύτερη κοινωνία σήμερα. Ο γεωπόνος καλείται σήμερα να συμβάλει στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών, στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων, στην προστασία της υπαίθρου και του περιβάλλοντος γενικότερα. Οι ανωτέρω στόχοι αποτελούν και τους βασικούς άξονες της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ (πολλαπλή συμμόρφωση). Συνεπώς, ο ρόλος του δεν σχετίζεται πλέον μόνο με τα «στενά» όρια της παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, τα διάφορα συστήματα ευφυούς γεωργίας μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αποφάσεων, χωρίς όμως να παραβλέπεται και η ουσιαστική συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα.

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων αγρού (εδαφοκλιματικών, καλλιέργειας, εχθρών και ασθενειών) και ταυτόχρονα ένα εργαλείο λήψης απόφασης. Ο ρόλος του γεωργικού συμβούλου στο σύστημα αυτό είναι πολλαπλός. Περιλαμβάνει τον επιτόπιο έλεγχο της καλλιέργειας, τη συλλογή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση των δεδομένων, με στόχο την έκδοση κατευθυντήριας οδηγίας για την καλλιεργητική πρακτική (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία) που πρέπει να ακολουθήσει ο συνεργαζόμενος παραγωγός.

Μέσα από το σύστημα αυτό, τα οφέλη για τον γεωργικό σύμβουλο συνοψίζονται στα εξής: α) Στην έγκυρη και εύκολη καταγραφή των παρατηρήσεων στον αγρό, β) στην αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και γ) στην έκδοση επίκαιρης γεωργικής συμβουλής βάσει των πραγματικών αναγκών της καλλιέργειας. Αντίστοιχα, ο παραγωγός ωφελείται μέσα από την εξοικονόμηση πόρων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης και την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος, λόγω της αποφυγής άσκοπων και άκαιρων επεμβάσεων. Ταυτόχρονα, το gaiasense παρέχει και ένα «ηλεκτρονικό» ημερολόγιο καταγραφής όλων των επιτόπιων παρατηρήσεων και των ακολουθούμενων καλλιεργητικών εργασιών, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο και την αντίστοιχη υποχρέωση της πολλαπλής συμμόρφωσης.