Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κλειδί για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών η συνδεσιμότητα

Οι Ευρωπαίοι πολίτες στηρίζουν την ψηφιακή αναβάθμιση

Eνα ψηφιακό δυνατό μέλλον για τις αγροτικές περιοχές, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της καινοτομίας στην ύπαιθρο και στη γεωργία, αλλά και στην ανανέωση του πληθυσμού οραματίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον λόγο αυτόν, στην ανακοίνωση για το «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές» έως το 2040, η Επιτροπή επεσήμανε τη συνδεσιμότητα ως βασικό στοιχείο για την αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων.

Εκτός, όμως, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ίδια άποψη έχουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες, καθώς στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε για το «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές», το 93% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα επόμενα 20 χρόνια η ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών θα εξαρτηθεί από τη διαθέσιμη ψηφιακή συνδεσιμότητα και το 94% ότι θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα βασικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επίσης, το 26% των Ευρωπαίων δήλωσε ότι η ψηφιακή υποδομή, όπως η ευρυζωνική σύνδεση και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι μια βασική ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπιστεί στις αγροτικές περιοχές.

Τα οφέλη της συνδεσιμότητας

Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της συνδεσιμότητας για τις αγροτικές περιοχές καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι «η βελτίωση των συνδέσεων στο διαδίκτυο ανοίγει τις πόρτες για διαδικτυακές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αξιόπιστες και γρήγορες συνδέσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη γεωργία. Η σταθερή συνδεσιμότητα μπορεί να κρατήσει τις οικογένειες, αλλά και να προσελκύσει νέο πληθυσμό στην ύπαιθρο, χάρη στη δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας, τηλεϊατρικής, διαδικτυακών υπηρεσιών και καινοτομιών στη γεωργία. Κατά την προετοιμασία της Ανακοίνωσης, η Επιτροπή ζήτησε τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τις αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «προς το παρόν, μόνο το 60% των νοικοκυριών της ΕΕ έχει πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, σε σύγκριση με τον συνολικό μέσο όρο της ΕΕ που είναι στο 86%. Μόνο το 48% των κατοίκων της υπαίθρου έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έναντι 62% του αστικού πληθυσμού. Οι αξιόπιστες συνδέσεις είναι απαραίτητο στοιχείο για την αναζωογόνηση των απομακρυσμένων χωριών, εμπλουτίζοντας το σύνολο των διαθέσιμων πόρων, καθώς και προσελκύοντας νέες επιχειρήσεις, οικογένειες και επισκέπτες».

Φιλοδοξία και στόχος της Επιτροπής, όπως καταγράφεται στη σελίδα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, «είναι να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, διασφαλίζοντας ένα ψηφιακά δυνατό μέλλον στις αγροτικές περιοχές. Για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 20% του οποίου είναι αφιερωμένο στην ψηφιακή μετάβαση για την έγκαιρη ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Η Επιτροπή συνεργάζεται, επίσης, στενά με τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν αναπτύξει εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας, μέσω της οποίας προσδιορίζεται ένα σύνολο μέτρων, που είναι πιο αποτελεσματικά για τη βελτίωση της διάδοσης γρήγορων δικτύων. Επίσης, εκκρεμεί η έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για το πρόγραμμα Διευκόλυνση της Σύνδεσης της Ευρώπης (CEF) που αφορά την υποστήριξη επενδύσεων σε ψηφιακά δίκτυα υποδομής, παράλληλα με τις μεταφορές και την ενέργεια.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα επενδυθούν 2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, δημιουργείται ένα δίκτυο Γραφείων Ευρυζωνικής Ικανότητας (BCOs) σε ολόκληρη την Ευρώπη για να ενημερώνει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές σχετικά με τις ευκαιρίες ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων στις περιοχές τους».

Οι τομείς δράσης του Σχεδίου

Το «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές», που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι βασισμένο σε τέσσερις θεματικούς τομείς που αφορούν τη δημιουργία ενός καινοτόμου οικοσυστήματος, την ενίσχυση βιώσιμων συγκοινωνιακών συνδέσεων και της ψηφιοποίησης, την αύξηση της περιβαλλοντικής, κλιματικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας και, τέλος, την υποστήριξη της οικονομικής διαφοροποίησης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των παραπάνω οι αγροτικές περιοχές θα καταστούν βιώσιμες και ανθεκτικές.