Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Δορυφορική παρακολούθηση καλλιεργειών

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ECA) που αφορά την εφαρμογή της ΚΑΠ στα γεωτεμάχια των Ευρωπαίων παραγωγών.

Όπως επισημαίνεται, οι ψηφιακές τεχνολογίες παρακολούθησης μέσω δορυφόρων μπορούν να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο τόσο για τους εθνικούς οργανισμούς πληρωμών, όσο και για τους παραγωγούς, σε ορισμένες περιπτώσεις. Στον αντίποδα, η έκθεση παραθέτει μια σειρά εμποδίων που καθυστερούν την ευρεία διάδοση τέτοιων τεχνολογιών και την αντικατάσταση των επιτόπιων ελέγχων από αυτές. Το 2019 έγινε ένα σημαντικό βήμα με την αποσαφήνιση αρκετών ζητημάτων στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που αφορά τους εν λόγω ελέγχους ενώ η Κομισιόν έχει προτείνει κάποιες λύσεις ενόψει της Νέας ΚΑΠ, με ορίζοντα εφαρμογής το τέλος του 2021.

Πολλαπλασιαστής των οφελών της ευφυούς γεωργίας

Ως ένα σημαντικό εργαλείο που μεγεθύνει τα οφέλη της ευφυούς γεωργίας χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τη δορυφορική παρακολούθηση και απεικόνιση των καλλιεργειών. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι φωτογραφίες μέσω δορυφόρου μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για την περιεκτικότητα του εδάφους σε άζωτο, για την ξηρασία και να βελτιστοποιήσουν τη χρήση λιπάσματος και νερού, μειώνοντας το κόστος για τον αγρότη και περιορίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των καλλιεργητικών πρακτικών.

«Μέσω των δορυφόρων οι οργανισμοί πληρωμών μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στους αγρότες πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη των νέων τεχνολογιών», αναφέρει η έκθεση.

Τα εμπόδια και οι προτάσεις της Κομισιόν

Παρά τις μεγάλες δυνατότητες της δορυφορικής παρακολούθησης, αρκετοί εθνικοί οργανισμοί πληρωμών παρουσιάζονταν επιφυλακτικοί ως προς τη χρήση δορυφόρων για την αντικατάσταση ορισμένων καλλιεργητικών πρακτικών που μέχρι σήμερα ελέγχονταν με επιτόπιες επισκοπήσεις.

Βασικός παράγοντας αυτών των επιφυλάξεων ήταν ότι δεν υπήρχαν αναλυτικές κεντρικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονταν οι έλεγχοι και οι κυρώσεις ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εθνικών αποζημιώσεων/ενισχύσεων . Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες στο να πραγματοποιήσουν δορυφορικούς ελέγχους σχετικά με την τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης ή με ενισχύσεις του ΠΑΑ. Θεωρούν ότι υπάρχουν εμπόδια για την εφαρμογή των εν λόγω τεχνολογιών και στα επιπρόσθετα περιβαλλοντικά προγράμματα, που σχεδιάζουν οι χώρες να εντάξουν στα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια, ενόψει της Νέας ΚΑΠ.

Ακόμη, με την υπάρχουσα τεχνολογία και τις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής από ορισμένα κράτη – μέλη, υπάρχει δυσκολία να ελεγχθούν τα πολύ μικρά γεωτεμάχια (συνήθως συμβολίζονται με κίτρινες ενδείξεις), με μονοψήφιο αριθμό στρεμμάτων. Στα ανωτέρω συμπεράσματα η Κομισιόν προτείνει με χρονικό ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2021: Την περαιτέρω υποστήριξη των οργανισμών πληρωμών των Κ-Μ (δημιουργία καταλόγου βέλτιστων τεχνικών πρακτικών ελέγχων που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Κ-Μ, δημιουργία πλαισίου αξιολόγησης της ποιότητας των ελέγχων, παροχή ειδικής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών πληρωμών).

Επίσης προτείνει την περαιτέρω αναγνώριση των εμποδίων υιοθέτησης αυτών των τεχνολογιών και τη δημιουργία ενός σχεδίου άρσης τους, ιδιαίτερα όπου είναι οικονομικά εφικτό.