Η Ευρώπη αποκτά κοινή κατεύθυνση στην κατάρτιση του αγροτικού εργατικού δυναμικού

Σύμφωνο δεξιοτήτων για τον αγροτικό τομέα

To καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό είναι το σημείο κλειδί για τον εκσυγχρονισμό και τη δυναμική ανάπτυξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων στον αγροτικό τομέα.

Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη ευρωπαϊκών φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύναψη μιας συνεργασίας δεξιοτήτων μέσω της οποίας θα ανανεωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα στον αγροτικό τομέα, θα υπάρξουν μετρήσιμοι στόχοι, με σκοπό να γίνει πιο ελκυστικός στους νέους ο τομέας της αγροδιατροφής, αλλά και να πλησιάσει τους στόχους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, όπως έχουν τεθεί στις Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πιο αναλυτικά, μέσω της δράσης Pact for Skills (Σύμφωνο για τις δεξιότητες) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εντάσσεται στην ατζέντα των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, θα δημιουργηθεί μία κοινή στρατηγική για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός τομεακού πλαισίου εκπαίδευσης, κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων μεγιστοποιώντας την ανταγωνιστικότητα όλων των εμπλεκομένων στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με το αναθεωρημένο έγγραφο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον μήνα που διανύουμε.

Τη στρατηγική αυτή υποστηρίζουν και υπογράφουν αγροτικές οργανώσεις όπως οι GEOPA, CEJA, CEMA, FOODDRINK EUROPE, Copa-Cogeca, αγροτικές ενώσεις, αλλά και σύνδεσμοι τροφίμων όπως ο ΣΕΒΤ και οι Confagricoltura, Confagri, Agricoltori Italiani κ.ά., καθώς και εταιρείες από τη βιομηχανία τροφίμων, όπως οι Nestle, Danone, Pepsico.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη στρατηγική είναι τόσο οι πιέσεις που δέχεται το αγροδιατροφικό σύστημα όπως η κλιματική αλλαγή, η αστικοποίηση, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η ανανέωση των γενεών, όσο και οι ελλείψεις που δημιουργούνται από ένα μη καλά καταρτισμένο προσωπικό.

Οι εργαζόμενοι στο αγροδιατροφικό οικοσύστημα είναι συχνά εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση, ηλικιωμένοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών, μερικές φορές με χαμηλότερα επίπεδα προσόντων. Υπάρχει, λοιπόν, μία αυξανόμενη ανάγκη για εργατικό δυναμικό υψηλά εκπαιδευμένο, το οποίο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και θα είναι ικανό να χρησιμοποιήσει τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και «πράσινες» πρακτικές.

Μετρήσιμοι στόχοι

Η συνεργασία στοχεύει, λοιπόν, στην ανάπτυξη των μέσων παρακολούθησης συγκεκριμένων Βασικών Δεικτών, που θα μετρούν την πρόοδο προς αυτούς τους στόχους και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Για υποστήριξη θα χρησιμοποιήσει πόρους από ενεργά, αλλά και ολοκληρωμένα έργα Erasmus, καθώς και πρωτοβουλίες, όπως το EIT-FOOD. Θα επωφεληθεί, επίσης, από τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο σκοπός είναι να προσεγγίσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στον αγροδιατροφικό τομέα, όπως τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για την επίτευξη των παραπάνω θα υπάρξει δέσμευση, μεταξύ άλλων, για:

✱ Δημιουργία μίας κουλτούρας διά βίου μάθησης για όλους.

✱ Διεύρυνση της ευρωπαϊκής και διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.

✱ Υποστήριξη ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων κινητικότητας για φοιτητές, εκπαιδευόμενους επαγγελματίες, εργαζόμενους και επιχειρηματίες.

✱ Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης και φορέων καινοτομίας, καθώς και επιχειρήσεων.

✱ Ενημέρωση σχετικά με το αγροδιατροφικό σύστημα και παρακολούθηση της ανάπτυξής του με δεδομένα για τις απαραίτητες δεξιότητες και καθοδήγηση στους οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τα επαγγελματικά προφίλ και τις ανάγκες του τομέα.

✱ Αύξηση της έμφασης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη βιώσιμη ανάπτυξη/κλιματική αλλαγή, στην κυκλική βιοοικονομία και στην ψηφιοποίηση.

Με τις παραπάνω δεσμεύσεις, το Σύμφωνο Δεξιοτήτων στοχεύει να διασφαλίσει τη δημιουργία δράσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, τη συστηματική αναγνώριση των αγροτικών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ και την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές.

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης

Η στρατηγική που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να αναπτύξει τα μέσα για την παρακολούθηση της προόδου προς αυτούς τους στόχους. Για τον σκοπό αυτόν, οι συγκεκριμένοι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης θα περιλαμβάνουν:

✱ Τον αριθμό των εμπλεκόμενων φορέων για την κάλυψη του αγροδιατροφικού συστήματος, των κρατών-μελών και των περιφερειών.

✱ Τον αριθμό συμμετεχόντων σε δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων.

✱ Την κάλυψη των δεδομένων που διαθέτει η στρατηγική για την περαιτέρω παρακολούθηση της εξέλιξης των δεσμεύσεών της.

✱ Τον αριθμό των υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων/διεπαγγελματικών έργων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

✱ Την αύξηση του αριθμού των θέσεων μαθητείας.

✱ Τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε τομεακούς παράγοντες αλλαγής, όπως:

● Ψηφιοποίηση
● Κυκλική οικονομία και βιοοικονομία
● Βιωσιμότητα
● Ανανέωση γενεών
● Προγράμματα διά βίου μάθησης
● Θεσμική συνεργασία σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο
● Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για τις ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα
● Πιστοποίηση εκπαίδευσης/διαπιστευτήρια

Στόχος είναι η εφαρμογή όλων των παραπάνω από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που συμμετέχουν στη στρατηγική αυτή για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στον αγροτικό τομέα, να ξεκινήσει μέσα στο 2022.