Φλώρινα: Υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2023-2024, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ  έως τις 20-11-2023 μπορούν να υποβάλλουν όσοι αμπελοκαλλιεργητές επιθυμούν, σύμφωνα με ανακοίνωση από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

1. Εκρίζωση – αναφύτευση στην ίδια ή σε άλλη θέση
2. Φύτευση αμπελώνων βάσει άδειας αναφύτευσης
3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων (υποστύλωση)
4. Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)
Επισημαίνεται ότι οι άδειες νέας φύτευσης που χορηγήθηκαν από την 1 η Αυγούστου 2016 (μέσω της ψηφιακής εφαρμογής) δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου σύμφωνα με τις ισχύουσες ΥΑ. β) είναι καταχωρημένες στο Αμπελουργικό Μητρώο γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα. δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης. στ) Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται το μισό (0,5) στρέμμα. ζ) όταν πρόκειται για αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας στο ίδιο αμπελοτεμάχιο
πρέπει να υλοποιείται αλλαγή αποστάσεων φύτευσης ή και μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων με ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή 20%, πριν και μετά την αναδιάρθρωση, εκτός άλλης μεταβολής συστήματος διαχείρισης. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, αμπελοτεμάχια για τα οποία στις δηλώσεις
συγκομιδής δηλώνεται προορισμός που δεν σχετίζεται με οινοποίηση του συγκομισθέντος προϊόντος, όπως ενδεικτικά ιδιοκατανάλωση, απόσταξη, λοιποί προορισμοί, χυμοποίηση.
Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα ( 10) ετών υπολογιζόμενη από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει κάθε νόμιμο κάτοχο του αγροτεμαχίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα των παραγωγών εδω.