Φωκίδα: Αγροτική οδοποιία και εγγειοβελτιωτικά έργα από το ΠΑΑ

Στη διαδικασία της δημοπράτησης έχουν τεθεί δύο σημαντικά έργα στον Δήμο Δωρίδας, τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής. Ο προϋπολογισμός τους προβλέπεται να ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και περιλαμβάνει βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην πεδιάδα του Μόρνου, όπως επίσης και εγγειοβελτιωτικά έργα στην ίδια περιοχή.

Ο δήμαρχος Δωρίδας, Γιώργος Καπετζώνης, θεωρεί αυτά τα έργα υψίστης σημασίας, διότι μέσω αυτών θα βελτιωθεί σημαντικά η προσβασιμότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής, ενισχύοντας την ασφάλεια των διερχομένων. «Τα έργα αυτά θα αναπτύξουν και άλλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, εξυπηρετώντας την πρόσβαση βαριών οχημάτων διαφόρων επιχειρήσεων και δίνοντας τη δυνατότητα ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα μέσα από την μεταποίηση», αναφέρει ο ίδιος.

Οι παραπάνω δράσεις χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αφορούν την Δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».