Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία: Στην τελική ευθεία η υποβολή των αιτήσεων στήριξης

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 9 εκατ. ευρώ.

Η δράση αφορά την αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας, για τη διατήρηση και την αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, ώστε αφενός να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση αυτών των πόρων και αφετέρου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων, σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης.

Δικαιούχοι είναι οι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

Ενέργειες

Οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες:

Α. Συλλογή-τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%.

Β. Ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης.

Γ. Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και τη χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%.

Δ. Γονοτυπικός έλεγχος αιγοπροβάτων, με ποσοστό στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και την αξιοποίηση της φυλής και να αποκλείονται από την αναπαραγωγή, ώστε να μειωθεί η συχνότητά τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό.