Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μέχρι 20 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τον πρώτο επιχειρηματικό επιταχυντή AGRIBOOSTER

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στον πρώτο επιχειρηματικό επιταχυντή του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Το πρόγραμμα AGRIBOOSTER, όπως ονομάζεται, έχει ως στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ωρίμανσης στον τομέα της αγροδιατροφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 στο https://agribooster.aua.gr/.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (κωδικός ΟΠΣ 5132772) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης, θα υποστηριχθούν επιχειρηματικές ιδέες που άπτονται των αντικειμένων του ΓΠΑ.

Η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού επιταχυντή θα πραγματοποιηθεί μέσω:

✱ Της καλλιέργειας γνώσεων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

✱ Της κουλτούρας και της σύνδεσης με τη βιομηχανία, την αγορά εργασίας και το οικοσύστημα καινοτομίας στον τομέα αγροδιατροφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πρόκειται για έναν συνδυασμό εξειδικευμένων δράσεων εκπαίδευσης, συμβουλευτικής καθοδήγησης και δικτύωσης, που θα παρέχουν στις ομάδες όλα τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν την ιδέα τους.

Δράσεις εκπαίδευσης

Οι δράσεις εκπαίδευσης περιλαμβάνουν την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, με σκοπό:

✱ Την παροχή των απαραίτητων (βασικών και εξειδικευμένων) γνώσεων που να επιτρέπουν την επιχειρηματική αυτενέργεια.

✱ Την εξοικείωση με την επιχειρηματική κουλτούρα και τα σύγχρονα εργαλεία λήψης αποφάσεων.

✱ Την ουσιαστική επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων του αγροβιομηχανικού τομέα και του «επιχειρείν».

Οι δράσεις δικτύωσης περιλαμβάνουν τη διασύνδεση με έμπειρα στελέχη της αγοράς, το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και την επιχειρηματική κοινότητα για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών. Πρόκειται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα αποτελείται από startup, επιχειρήσεις, ιδιώτες επενδυτές, τράπεζες, ιδρύματα και άλλους φορείς, με σκοπό τη διαρκή επαφή τους για την υποστήριξη των επιχειρηματικών εγχειρημάτων, μέσα από συναντήσεις.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος επιτάχυνσης θα πρέπει να είναι ομάδες φυσικών προσώπων (όχι μεμονωμένα άτομα) που τουλάχιστον το ένα μέλος τους θα προέρχεται από το ΓΠΑ. Ως μέλη των ομάδων νοούνται:

✱ Φοιτητές του ΓΠΑ (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες).

✱ Απόφοιτοι του ΓΠΑ των τελευταίων δύο ετών.

✱ Μέλη του διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού προσωπικού του ΓΠΑ.

✱ Διοικητικοί υπάλληλοι του ΓΠΑ.

✱ Εξωτερικοί συνεργάτες (μη μέλη του ΓΠΑ).