ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Να συμπεριληφθούν τα πτυχία κτηνιατρικής στους αποδεκτούς τίτλους σπουδών για τις προλήψεις του ΑΣΕΠ

Την αποδοχή των πτυχίων κτηνιατρικής στην προκήρυξη (2Γ/2022 ) για την πρόσληψης μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ζητά με ανακοίνωσή του το ΓΕΩΤΕΕ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει: «διαπιστώσαμε ότι από τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων απουσιάζουν, μάλλον εκ παραδρομής, τα πτυχία που απονέμουν τα Τμήματα Κτηνιατρικής».
 
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

 
από τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. 2Γ/2022 (ΦΕΚ 75/τ. ΑΣΕΠ) Πρόσκληση/Προκήρυξη που αφορά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, διαπιστώσαμε ότι από τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων απουσιάζουν, μάλλον εκ παραδρομής, τα πτυχία που απονέμουν τα Τμήματα Κτηνιατρικής.

Σχετικά με τη συγκεκριμένη παράλειψη, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως σύμβουλος της Πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων, αλλά και ως φορέας προάσπισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, οφείλει να επισημάνει τα εξής:
  • Οι Κτηνίατροι, με βάση την απαιτούμενη επιστημονική γνώση που έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο των πενταετών πανεπιστημιακών τους σπουδών και τα νομοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματά τους, όπως αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/Α΄), απασχολούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και στους ελέγχους που αφορούν τα τρόφιμα (διαλογή, επεξεργασία, τυποποίηση, βιομηχανική κατεργασία, διατήρηση, διακίνηση, ποιοτικός, τεχνολογικός, υγειονομικός έλεγχος, εφαρμογή και επίβλεψη συστημάτων ποιότητας κα ασφάλειας κλπ), παρέχοντας τις υπηρεσίες τους τόσο στον ιδιωτικό (βιομηχανίες τροφίμων, σφαγεία, εργαστήρια αναλύσεων, οργανισμοί πιστοποίησης και ελέγχων κ.α.), όσο και στον δημόσιο τομέα, όπου και στελεχώνουν φορείς οι οποίοι έχουν εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο στο χώρο των τροφίμων (π.χ. ΥΠ.Α.Α.Τ., Δ.Α.Ο.Κ., Ε.Φ.Ε.Τ., ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ κ.α.)
  • Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4235/2014, οι Κτηνίατροι, έχουν τη δυνατότητα, κατά την άσκηση των κατοχυρωμένων επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, να εκτελούν και να υπογράφουν και χημικές, μοριακές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων επί αμοιβή, καθώς και να διευθύνουν δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο που διενεργεί της ανωτέρω αναλύσεις.
  • Ο τυχόν αποκλεισμός των Κτηνιάτρων από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων, πέρα από το γεγονός ότι δεν συνάδει με την ως άνω εθνική νομοθεσία αλλά και με όσα ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 σχετικά με τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων ζωικής προέλευσης, περιορίζει αδικαιολόγητα τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησής τους και, σε κάθε περίπτωση, στερεί από τους τους δημόσιους φορείς τις υπηρεσίες προσωπικού με υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική πείρα στον τομέα των τροφίμων.
Κατόπιν όλων των προαναφερομένων και δεδομένου ότι η ως άνω παράλειψη πλήττει άδικα και αδικαιολόγητα την επιστημονική υπόσταση και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Κτηνίατρων – μελών του Επιμελητηρίου μας, παρακαλούμε για την άμεση τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., με την προσθήκη στους αποδεκτούς τίτλους σπουδών για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων των πτυχίων των Τμημάτων Κτηνιατρικής, που θα συνοδεύονται από την απαιτούμενη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Κτηνιάτρου.

Αναμένοντας τις άμεσες, λόγω του επείγοντος του θέματος, δικές σας περαιτέρω ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή συνεργασία».