Η πρόταση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον ανταγωνισμό αναγνωρίζει τα μεγάλα κενά που υφίστανται

Κομισιόν: Η περιφερειακή ανάπτυξη θα καθορίσει το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης

Αναγνωρίζοντας, έστω και έμμεσα, τις δυσλειτουργίες των υπηρεσιών για τον έλεγχο του ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την πρότασή της για μία νέα Κοινοτική Οδηγία προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών.

Το πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά από την κεντρική ευρωπαϊκή αρχή και την Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού κάθε χώρας ορίστηκε το 2003, με τον Κανονισμό 1/2003. Στο διάστημα των 15 περίπου ετών που μεσολάβησε, εκδόθηκαν 1.000 περίπου αποφάσεις για ζητήματα ανταγωνισμού συνολικά στην ΕΕ. Το 85% των αποφάσεων αυτών εκδόθηκαν και εφαρμόστηκαν από τα κράτη-μέλη, καθώς η κεντρική ευρωπαϊκή αρχή, που εμπλέκεται στο υπόλοιπο 15%, ενεργοποιείται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν παραβάσεις νομοθεσίας σε τουλάχιστον τρείς χώρες-μέλη ταυτόχρονα.

Κενά

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει τα κενά που υφίστανται και αφορούν, κατ’ αρχήν, τις παρεμβάσεις στο έργο πολλών Επιτροπών ανταγωνισμού, τόσο από δημόσιες αρχές αλλά δυστυχώς ακόμη και από ιδιωτικές. Παράλληλα, οι Επιτροπές είναι υποστελεχωμένες και δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους να λειτουργήσουν.

Μία δεύτερη διαπίστωση, σχετίζεται με τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών αρχών καθώς σε κάποιες χώρες, η δικαιοδοσία τους είναι περιορισμένη, τόσο κατά την διεξαγωγή των ελέγχων όσο και κατά την επιβολή των κυρώσεων.

Μία τρίτη διαπίστωση αφορά την ευκολία με την οποία οι επιχειρήσεις κάποιων χωρών χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα για να αποφύγουν την πληρωμή προστίμων. Μία άλλη παράμετρος που περιορίζει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι η εφαρμογή του λεγόμενου μέτρου της επιείκειας. Σε αρκετές χώρες, το μέτρο αυτό χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων σύστασης καρτέλ. Ωστόσο, όταν το μετρό αυτό δεν ισχύει σε κάποια χώρα που εμπλέκεται σε μία παράβαση, ο έλεγχος παρεμποδίζεται ή σταματά.

Ελλιπής συνεργασία

Τέλος, το ελεγκτικό έργο περιορίζεται εξαιτίας της ασυμβατότητας και της ελλιπούς συνεργασίας μεταξύ των εθνικών επιτροπών και της κεντρικής αρχής.

Πολλά από τα παραπάνω, που θυμίζουν έντονα και τη λειτουργία της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα από τους φορείς των Ευρωπαίων αγροτών και αφορούν τόσο τη διατροφική αλυσίδα, κυρίως τα δίκτυα λιανικής, όσο και τις αγορές εφοδίων.

Είναι καιρός η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των μελών της να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο που υποσκάπτει την οικονομική, κοινωνική ή ακόμη και πολιτική συνοχή της.