-Διαφήμιση-

Σε προτεραιότητα θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ανάπτυξη και τη διάχυση των ψηφιακών τεχνολογιών στην ύπαιθρο, διαθέτοντας, µέσω του προγράµµατος Horizon για την περίοδο 2018 – 2020, το ποσό των 100 εκατ. ευρώ περίπου για τη χρηµατοδότηση εργαλείων που µπορούν να συµβάλουν στην προώθηση της ψηφιακής έρευνας και καινοτοµίας στον αγροτικό τοµέα.

Ένα από τα σηµαντικά βήµατα που έγιναν στο παρελθόν ήταν η ίδρυση της EIP-AGRI το 2012 ως εργαλείου διάδοσης της καινοτοµίας στον πρωτογενή τοµέα. Όµως, οι ψηφιακές τεχνολογίες διαρκώς εξελίσσονται, και για τους Ευρωπαίους αξιωµατούχους η αξιοποίησή τους είναι µονόδροµος για την ευρωπαϊκή γεωργία. Σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, για την «Ψηφιακή γεωργία και τις αλυσίδες αξίας τροφίµων», αναφέρθηκαν οι πολιτικές που διαµορφώνονται στο πλαίσιο της αγροτικής έρευνας, αλλά και οι απεριόριστες δυνατότητες που έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στον αγροτικό κλάδο.

Γραφεία ευρυζωνικότητας

Χρειάζεται, όµως, πολλή δουλειά ακόµα. Μπορεί ο Ευρωπαίος επίτροπος, Φιλ Χόγκαν, να επισηµαίνει ότι η Κοµισιόν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού, όπως εξήγησε, έως και το 70% του γεωργικού εξοπλισµού που πωλείται σήµερα έχει τουλάχιστον µία εφαρµογή στη γεωργία ακριβείας, εντούτοις καταγράφεται άνιση πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα.
Είναι ενδεικτικό ότι, όταν σήµερα το 76% του ευρωπαϊκού πληθυσµού έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις, στην ύπαιθρο έχει πρόσβαση µόνο το 40%. «Αυτό αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας κ.ά.» σηµείωσε, µεταξύ άλλων, ο κ. Χόγκαν. Για να καλυφθεί αυτό το κενό, όπως εξήγησε, έχουν δαπανηθεί περίπου 6 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, ιδίως στις αγροτικές και περιφερειακές περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Γεωργίας καλεί τα κράτη-µέλη της Ένωσης να δηµιουργήσουν «γραφεία ευρυζωνικότητας», ώστε να στηριχθούν αποτελεσµατικά οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά έργα, µε τη βοήθεια ενός µηχανισµού υποστήριξης µε έδρα τις Βρυξέλλες.

Ευκαιρίες χρηµατοδότησης

Την ίδια ώρα, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Horizon 2020 έρχεται την ερχόµενη τριετία να ενισχύσει σηµαντικά αυτή την προσπάθεια, δίνοντας σηµαντικά χρηµατοδοτικά εργαλεία στην ανάπτυξη της ψηφιακής έρευνας και καινοτοµίας στον αγροτικό τοµέα. Τα σηµαντικότερα είναι τα εξής:

RUR-O2-2018: «Κοινωνικοοικονοµικός αντίκτυπος από την ψηφιακή γεωργία»

Η δράση, µε συνολικό προϋπολογισµό 5 εκατ. ευρώ, άνοιξε στις 31/10/2017 και ολοκληρώνεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος λήγει στις 13/2/18 και η δεύτερη στις 11/11/18.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της δράσης έχουν στόχο να συµπληρώσουν το γνωστικό κενό, όσον αφορά τα αποτελέσµατα της ψηφιακής γεωργίας στην απασχόληση, την ποιότητα ζωής, τη λειτουργία των αγορών κ.ά., αλλά και να προετοιµάσουν έναν οδηγό που θα βοηθήσει προς τη θετική κατεύθυνση. Σηµειώνεται ότι οι προτάσεις πρέπει να προσεγγίζουν όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, αγρότες, επιχειρηµατίες πολίτες κ.ά.

RUR-13-2018: Ενεργοποίηση γεωργικών συµβούλων για την προετοιµασία των αγροτών στην ψηφιακή εποχή.

Η δράση, µε προϋπολογισµό τα 7 εκατ. ευρώ, θα είναι ανοιχτή έως τις 13/2/18.

Στόχος είναι να διαµορφωθεί ένα δίκτυο γεωργικών συµβούλων σε όλη την ΕΕ που, όχι µόνο θα χρησιµοποιεί ενεργά τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά θα βοηθά τους αγρότες να προσανατολιστούν στο νέο ψηφιακό τοπίο. Οι κοινοπραξίες που θα συσταθούν πρέπει να αποτελούνται από δηµόσιους και ιδιωτικούς συµβούλους, αλλά και άλλους φορείς, όπως αγρότες, συνεταιρισµούς κ.ά.

RUR-14-2018: Ψηφιακές λύσεις και διαδικτυακά εργαλεία για τον εκσυγχρονισµό της ΚΑΠ, προϋπολογισµού 5 εκατ. ευρώ.

Η δράση κλείνει στις 13/2/18.

Στόχος του έργου είναι η ολοκλήρωση και η ψηφιοποίηση της υποδοµής που πλαισιώνει την ΚΑΠ, ώστε µακροπρόθεσµα να την καταστήσει αποτελεσµατική, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη του ΟΣΔΕ, προωθώντας δεδοµένα και πληροφορίες µεταξύ των κρατών-µελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διάφορων άλλων ενδιαφεροµένων. Ο πιλότος, όπως διαµορφωθεί, πρέπει να δείξει πώς η διασυνοριακή πληροφόρηση θα µπορούσε να συµβάλει στην απλούστευση και τον εξορθολογισµό της διοικητικής διαδικασίας µε την επαναχρησιµοποίηση (ανοιχτών) δεδοµένων και στην αύξηση της κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής απόδοσης των µέτρων της ΚΑΠ.

DT-RUR-12-2018: Καινοτόµα εργαλεία της Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠΕ) και ψηφιακοί κόµβοι καινοτοµίας για τη γεωργία, προϋπολογισµού 20 εκατ. ευρώ.

Από 31/10/17 έως 13/2/18.

Στόχος είναι η δηµιουργία και η προώθηση κέντρων ψηφιακής καινοτοµίας, που θα συµβάλουν, µεταξύ άλλων, στην προσέλκυση νέων χρηστών ΤΠΕ, καινοτόµων και ανταγωνιστικών προµηθευτών τεχνολογίας (νεοσύστατες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις), που θα µπορούν να προσφέρουν στους αγρότες λύσεις για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους. Οι προτάσεις πρέπει να είναι βιώσιµες και να περιλαµβάνουν ένα επιχειρηµατικό σχέδιο για τα Κέντρα, για την προσέλκυση επενδυτών, την αντιµετώπιση των αναγκών του αγροτικού τοµέα κ.ά.

DT-ICT-08-2019: Ολοκληρωµένες αγροτικές ψηφιακές πλατφόρµες, προϋπολογισµού 15 εκατ. ευρώ.

Η δράση θα τρέξει από τις 26/7/18 έως τις 14/11/18.

Στόχος του έργου είναι να δηµιουργηθούν πλατφόρµες, που να ενσωµατώνουν διαφορετικές τεχνολογίες, µε υπηρεσίες που να παρέχουν άµεση και λεπτοµερή ενηµέρωση των αγροτών σχετικά µε τις κατάλληλες πρακτικές και στρατηγικές διαχείρισης. Επιπλέον, θα συµβάλουν στην παροχή και περισσότερων πληροφοριών σχετικά µε τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές επιδόσεις των τεχνολογιών και στη δηµιουργία ευκαιριών για επιχειρηµατίες µέσω της προώθησης νέων αγορών, δίνοντας πρόσβαση σε πολύτιµα δεδοµένα και άµεσες αλληλεπιδράσεις µε τους χρήστες, διευρύνοντας τις τοπικές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

Σηµειώνεται ότι οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο γεωγραφικά την Ευρώπη και σε τουλάχιστον τρεις υποτοµείς (π.χ. αροτραίες καλλιέργειες, κτηνοτροφία, παραγωγή λαχανικών και φρούτων).

DT-ICT-09-2020: Πλατφόρµες ψηφιακών υπηρεσιών για τις αγροτικές οικονοµίες

(λεπτοµέρειες θα δηµοσιευτούν προσεχώς).

-Διαφήμιση-