Η συµµετοχή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε ευρωπαϊκά προγράµµατα

Συνέδριο για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και για το σχεδιασμό του επόμενου ΕΣΠΑ από την ΠΚΜ

Η συµµετοχή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε προγράµµατα διεθνούς συνεργασίας δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Η κάθε επιλογή γίνεται µε γνώµονα τα οφέλη που θα προκύψουν για τον Έλληνα γεωργό και κτηνοτρόφο, καθώς και τους φορείς του αγροδιατροφικού χώρου, ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε εποχής. Με αυτά τα κριτήρια και σε συνεργασία µε ιδιαίτερα αξιόπιστους εταίρους της υπόλοιπης Ευρώπης, ανακοινώνει τη συµµετοχή της σε τρία προγράµµατα ύψιστης τεχνολογικής σπουδαιότητας, που αφορούν τη βιοοικονοµία, την εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Παράλληλα, ανακοινώνει τη συνέχιση των δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του αγροτικού κόσµου, τόσο για τις γενικές πτυχές της ΚΑΠ, όσο και για ειδικά θέµατα, όπως η διάχυση των καινοτοµιών, η κυκλική οικονοµία και η κλιµατική αλλαγή.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ οικοδοµεί την ψηφιακή γεωργία της χώρας µε συνέπεια και όραµα, που γίνεται ευρέως αποδεκτό, απαντώντας µε πράξεις σε πεδία που οι άλλοι απέχουν, σε προκλήσεις που πραγµατικά κρίνονται οι αυθεντίες και σε πράξεις που αναδεικνύουν τους καλύτερους.

2CAP 
– CAPitalizing 
the CAP

Μια νέα προσθήκη στη διεύθυνση ευρωπαϊκών έργων αποτελεί το 2CAP – CAPitalizing the CAP. Αποτελώντας συνέχεια του ΓΑΙΑ CAP, το οποίο ολοκληρώθηκε µε εξαιρετικά αποτελέσµατα τον Απρίλιο του 2017, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναλαµβάνει εκ νέου δράση στη διάδοση των προτεραιοτήτων που θέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Με γνώµονα τις προτεραιότητες που θέτει η ΕΕ σχεδιάστηκαν µια σειρά από δράσεις που καλύπτουν ευρύτερα τη χώρα και τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τοµέα. Η χρήση τεχνολογικά προηγµένων εργαλείων, το πρόβληµα της άσκοπης σπατάλης τροφίµων και η κλιµατική αλλαγή θα αποτελέσουν τα µηνύµατα που αποσκοπούν στην ενηµέρωση του κοινού. Παράλληλα, κοµβικής σηµασίας στόχο θα αποτελέσει η γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ του αγροτικού κοινού και των πολιτών µέσα από µια διαδικασία εξοικείωσης µε την καθηµερινότητα, τις δυσκολίες, αλλά και το παραγόµενο προϊόν των πρώτων. Οι δράσεις που περιλαµβάνει το πρόγραµµα:

  • Εκστρατεία Ενηµέρωσης
  • Εκδόσεις
  • Πανελλήνιο Συνέδριο
  • Επισκέψεις στο χωράφι και σε µονάδες παραγωγής
  • Χρήση Ηλεκτρονικών εργαλείων
  • Σεµινάρια και εξειδικευµένα workshop
  • Εκθέσεις

DataBio

Το έργο Data Bio-Economy (DataBio), εγκεκριµένο υπό το Horizon 2020 στο οποίο συµµετέχει η GAIA EΠΙΧΙΕΡΕΙΝ, επικεντρώνεται στην παραγωγή των καλύτερων δυνατών πρώτων υλών, από τη γεωργία, τη δασοκοµία και την αλιεία, για τη βιοµηχανία βιοοικονοµίας, µε σκοπό την παραγωγή τροφίµων, ενέργειας και βιοϋλικών. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η δηµιουργία µιας υπερσύγχρονης διαλειτουργικής πλατφόρµας, η οποία θα επιτρέπει την ανάκτηση, την επεξεργασία, τον χειρισµό και την οπτικοποίηση των δεδοµένων, απαντώντας στην πρόκληση της εποχής, ήτοι την ενοποίηση του τεράστιου όγκου και των ετερογενών δεδοµένων που προέρχονται από τις γεωργικές µηχανές, τα αλιευτικά σκάφη, τα µηχανήµατα δασοκοµίας, καθώς και από αισθητήρες. Η ανάλυση αυτών των δεδοµένων µπορεί να βοηθήσει τους αγρότες, τους δασοκόµους και τους αλιείς να προσαρµόσουν ανάλογα τις δραστηριότητές τους. Για τον σκοπό αυτό, θα δηµιουργηθούν πιλοτικά έργα, στα οποία η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα συµµετέχει µε τη βοήθεια έξι συνεταιρισµών. Ειδικότερα µέσω αυτών των πιλοτικών έργων θα επιχειρηθεί η εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων και εργαλείων γεωργίας ακριβείας, όπως αποµακρυσµένη διάγνωση και εκτίµηση ασθενειών των φυτών µε βάση την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων, σύστηµα προειδοποίησης καιρικών συνθηκών, παροχή αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων άρδευσης, αξιοποιώντας αποτελεσµατικά τους υδάτινους πόρους, υποστήριξη αποτελεσµατικής γονιµοποίησης του εδάφους και πρακτικών ψεκασµού συµβατών µε τις ειδικές ανάγκες της εκµετάλλευσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

SCOoPE

H GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συµµετέχει στο SCOoPE εγκεκριµένο υπό το Horizon 2020, το οποίο στοχεύει στη µείωση κατανάλωσης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας στις αγροδιατροφικές βιοµηχανίες που εντάσσονται σε αυτό, χωρίς αυτό να επιβαρύνει την παραγωγικότητά τους. Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγµατοποιηθεί µια Συγκριτική Ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης βάσει των σχετικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) στο σύνολο των αγροτικών συνεταιρισµών που συµµετέχουν στο έργο. Παράλληλα, κάθε αγροτικός συνεταιρισµός θα έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει τη δική του ανάλυση µέσω του λογισµικού αυτο-αξιολόγησης, το οποίο θα αναπτυχθεί από το έργο. Το έργο θα προωθήσει την αξιοποίηση προηγµένων τεχνολογιών και καινοτόµων τεχνικών, οι οποίες έχουν αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα σε άλλους βιοµηχανικούς τοµείς, όµως δεν είναι ακόµη «δοκιµασµένες» στους τοµείς-στόχους του έργου. Ειδικότερα, µέσω του έργου επιδιώκεται µεσοπρόθεσµα µεγαλύτερη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης µε τη χρήση νέων και προσιτών λύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα το σύστηµα Συνεργατικής Διαχείρισης Ενέργειας. Εκµεταλλευόµενοι τις συνέργειες και την κοινή δραστηριότητα των αγροδιατροφικών µονάδων θα δηµιουργηθούν έξι πιλοτικές οµάδες κατά τη διάρκεια ενός χρόνου. Οι οµάδες αυτές θα αποδείξουν τα πλεονεκτήµατα της Συνεργατικής Διαχείρισης Ενέργειας, βελτιώνοντας την απόδοση της µονάδας και µειώνοντας ταυτόχρονα τις δαπάνες.

TomRes

H GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συµµετέχει στο TomRes, ένα εγκεκριµένο πρόγραµµα µε στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη βελτίωση υβριδίων ντοµάτας µέσω της αποδοτικότερης χρήσης του νερού και των χρησιµοποιούµενων εισροών µε πειραµατικές δοκιµές σε θερµοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες, υπό το Horizon 2020.  Για τον σκοπό αυτό, θα αναζητηθεί και θα αξιολογηθεί κατάλληλο γονιδιακό υλικό, το οποίο διατηρεί υψηλή ποιότητα καρπών µε µειωµένη διαθεσιµότητα νερού και θρεπτικών ουσιών. Επιπλέον, θα δοκιµαστεί µια σειρά από πρακτικές διαχείρισης καλλιεργειών, θα µελετηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους (συµπεριλαµβανοµένης της ποιότητας νερού), καθώς και η αποδοτικότητα των χρησιµοποιούµενων πόρων. Οι πρακτικές διαχείρισης θα διαχυθούν στους αγρότες, σε οργανώσεις παραγωγών και σε ιδιωτικές εταιρείες για την εφαρµογή σε µεγάλη κλίµακα των πειραµατικών δοκιµών και τη µεγαλύτερη διάδοση των πειραµατικών αποτελεσµάτων.

Η συµµετοχή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε ευρωπαϊκά προγράµµατα