Η έλλειψη ρευστότητας περιόρισε τις δαπάνες για αγροτικά εφόδια

Τι δείχνουν τα στοιχεία

tsiforos-giannis

γράφει ο Γιάννης Τσιφόρος,
μέλος ΔΣ της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

 

Τ ο κόστος των εισροών στη γεωργική παραγωγή εκτιμάται το 2015 στο ύψος των 5,2 δισ. ευρώ, αποτελούμενο κυρίως από τη δαπάνη για ζωοτροφές, που ανήλθε σε 1,86 δισ. ευρώ, καλύπτοντας τη μεγαλύτερη αναλογία (35,6%), από τη δαπάνη για ενέργεια και λιπαντικά (1,13 δισ. ευρώ, ποσοστό 21,7%), από το κόστος των υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν στη γεωργική παραγωγή (6,6%), τη δαπάνη για την προμήθεια σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού (6,2%), λιπασμάτων (5,5%), φυτοπροστατευτικών προϊόντων (4,3%) και από άλλες επιμέρους εισροές.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σχετικού πίνακα, η συνολική αυτή δαπάνη, μετά την ιδιαίτερα σημαντική αύξησή της το 2011 (7,4%) και το 2013 (2,6%), παρουσιάζει μικρή κάμψη κατά το 2014 (-0,6%) και αισθητή πτώση το 2015 (-3,6%), κυρίως εξαιτίας του περιορισμού της ρευστότητας κατά το προηγούμενο έτος.

Το αποτέλεσμα ήταν ο περιορισμός της συμμετοχής του κόστους των εισροών (ενδιάμεσης ανάλωσης) στην ακαθάριστη αξία της γεωργικής παραγωγής από 58% το 2011 σε 54% το 2015.

Zωοτροφές

Μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών εισροών, ως δυσμενής –και έως έναν βαθμό ανεξήγητη– χαρακτηρίζεται η μεταβολή που αναφέρεται στο κόστος των ζωοτροφών, των οποίων η δαπάνη παρουσιάζει αύξηση στο διάστημα της αναφερόμενης πενταετίας, παρά τη σημαντική πτώση της αξίας της ζωικής παραγωγής, κατά 6,6% στο ίδιο διάστημα. Επισημαίνεται, εξάλλου, η ιδιαίτερα σημαντική αναλογία της δαπάνης των ζωοτροφών στην αξία της ζωικής παραγωγής, η οποία στο διάστημα της πενταετίας 2011-2015, κατά μέσο όρο, αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξεως του 70% περίπου, μέγεθος σημαντικά υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (κατά μέσο όρο 57% στην ΕΕ-28).

Φυτοπροστατευτικά

Σημαντική άνοδο παρουσιάζει η δαπάνη για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, κατά 11,3% στο διάστημα της πενταετίας 2011-2015, παρά τη μεγάλη πτώση της ανάλωσής τους. Πραγματικά, στο διάστημα της περιόδου 2011-2014, οι πωλήσεις φυτοφαρμάκων περιορίστηκαν σημαντικά κατ’ όγκο (από 4.575 τόνους το 2011 σε 3.907 τόνους το 2014), καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 14,6%. Η πτώση αυτή, σε σχέση με τη σημαντική αύξηση της δαπάνης, σαφώς υποδηλώνει ιδιαίτερα έντονη αύξηση στις μοναδιαίες τιμές τους. Ανάλογη τάση σημειώνεται και στην περίπτωση των λιπασμάτων, μια και η σημαντική πτώση της κατανάλωσής τους (από 792.000 τόνους το 2011 σε 688.500 τόνους το 2015) με ποσοστό της τάξεως του 13% συνοδεύεται από αύξηση της δαπάνης τους, κατά 8% περίπου στο ίδιο διάστημα.

Συγκεντρωτικά, στο διάστημα της πενταετίας 2011-2015, τo μεγαλύτερo μέρος αποτελούν, κατά μέσο όρο, οι δαπάνες για ζωοτροφές (35%) και για ενέργεια (24%), οι οποίες καλύπτουν αθροιστικά το 60% περίπου του συνολικού κόστους εισροών στη γεωργική παραγωγή της χώρας.

Εξέλιξη αξίας γεωργικών εκροών-εισροών (σε τρέχουσες τιμές παραγωγού, εκατ. ευρώ)

Αξία γεωργικής παραγωγής (εκροές)

2011

2012

2013

2014

2015*

Μεταβολή
2015/2011
(%)

Φυτική παραγωγή

6.379

6.672

6.693

6.763

7.081

11,0

Ζωική παραγωγή

2.765

2.711

2.622

2.585

2.583

(-) 6,6

Σύνολο

9.144

9.383

9.315

9.348

9.664

5,7

Ετήσια μεταβολή εκροών (%)

(-) 2,2

2,6

(-) 0,7

0,3

3,4

 

 

Κόστος παραγωγής

(εισροές-ενδιάμεση ανάλωση)

 

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015*

 

Μεταβολή

2015/2011

(%)

Ζωοτροφές

1.836

1.707

1.944

1.913

1.859

1,3

Ενέργεια & λιπαντικά

1.325

1.430

1.354

1.293

1.132

(-) 14,6

Συντήρηση υλικών, κτηρίων

193

203

213

226

245

26,9

Λιπάσματα & εδαφοβελτιωτικά

269

274

292

287

290

7,8

Γεωργικές υπηρεσίες

358

355

354

349

343

(-) 4,2

Σπόροι & πολλαπλ. υλικό

309

322

300

319

324

4,9

Φυτοπροστατευτικά

203

193

197

218

226

11,3

Κτηνιατρικές δαπάνες

76

77

71

70

69

(-) 9,2

Λοιπές δαπάνες

193

197

197

185

176

(-) 8,8

Άλλα αγαθά & υπηρεσίες

553

547

520

550

549

(-) 0,7

Σύνολο

5.315

 5.305

5.442

5.410

5.213

(-) 1,9

Ετήσια μεταβολή εισροών (%)

7,4

(-) 0,2

2,6

(-) 0,6

(-) 3,6

 

Συμμετοχή εισροών στην αξία της γεωργικής παραγωγής (%)

 

58,1

 

56,5

 

58,4

 

57,8

 

53,9

 

 

Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας. Επικαιροποίηση: 03.03.2016. * Προσωρινά στοιχεία.