Κανόνες εφαρμογής για την αξιολόγηση των Σχεδίων και την παροχή πληροφοριών στην Κομισιόν

Τους λεπτομερείς κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη για την αξιολόγηση των Στρατηγικών τους Σχεδίων και την παροχή πληροφοριών προς την Κομισιόν για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης περιλαμβάνει ο νέος εκτελεστικός Κανονισμός της ΕΕ, που υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες.

Οι νέοι κανόνες έρχονται να συμπληρώσουν το μοντέλο επιδόσεων που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του νέου νόμου για την ΚΑΠ (Κανονισμός) και θα επιτρέπει την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων.

Ως μέρος του πλαισίου επιδόσεων, τα κράτη-μέλη πρέπει να αξιολογούν τα Στρατηγικά τους Σχέδια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και εκ των υστέρων, και να καταρτίζουν σχέδιο αξιολόγησης. Επιπλέον, η Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε κράτους μέλους πρέπει να εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων, τη σύνθεση των αξιολογήσεων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, καθώς επίσης να διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αξιολόγησης και τις τροποποιήσεις του.

Σημειώνεται ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα πορίσματα της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της εξέτασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, δεδομένου ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Επιτροπή, από την πλευρά της, να πραγματοποιήσει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ΚΑΠ.

Πληροφορίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες, που θα της δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί την ΚΑΠ:

✱ Αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τις παρεμβάσεις και τους δικαιούχους.

✱ Την αναλογία των μόνιμων λειμώνων.

✱ Δεδομένα σχετικά με τις παρεμβάσεις σε ορισμένους τομείς.

✱ Δεδομένα σχετικά με τις επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ.

✱ Δεδομένα σχετικά με τις ΟΤΔ και τις δραστηριότητές τους για το LEADER.