ΚΑΠ: Μεταβατική περίοδο δύο ετών «έκλεισε» η Κροατία πριν παραδώσει τη σκυτάλη στη Γερμανία

✱ Όλες οι συμφωνημένες διατάξεις του μεταβατικού κανονισμού
✱ Την ψηφιοποίηση της γεωργίας θα προωθήσει το Βερολίνο

Με μία σημαντική συμφωνία για τον πρωτογενή τομέα έκλεισε την τελευταία ημέρα της προεδρίας της η Κροατία, αφού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίστηκε η μεταβατική περίοδος της ΚΑΠ να επεκταθεί στα δύο χρόνια. Πλέον, τα ηνία της ευρωπαϊκής προεδρίας έχει αναλάβει η Γερμανία, για την οποία τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν καλλιεργήσει μεγάλες προσδοκίες. Το μεγάλο στοίχημα αυτού του εξαμήνου είναι να υπάρξει συμφωνία για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και κατ’ επέκταση για τη νέα ΚΑΠ, η οποία, βάσει της κοινής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου, θα πρέπει να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2023.

Η κροατική προεδρία, όπως είχε αναφερθεί στην «ΥΧ» από την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν αποφασισμένη να παίξει το τελευταίο της χαρτί, και να αφήσει μία σημαντική παρακαταθήκη έστω και στην εκπνοή της προεδρίας της. Πράγματι, την περασμένη Τρίτη 30 Ιουνίου το Συμβούλιο κατέληξε σε κοινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχιση της στήριξης των Ευρωπαίων γεωργών στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου έως το τέλος του 2022, οπότε θα αρχίσει να ισχύει η νέα κοινή γεωργική πολιτική. Το κείμενο που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις εγκρίθηκε στη συνέχεια από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου την ίδια ημέρα.

Με την παράταση, θα μπορέσουν να συνεχιστούν χωρίς διακοπή οι πληρωμές των παραγωγών και λοιπών δικαιούχων. Επιπλέον, και εξίσου σημαντικό, είναι ότι σε αυτά τα δύο χρόνια, τα κράτη-μέλη θα έχουν τον χρόνο να καταρτίσουν τα στρατηγικά τους σχέδια στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την ΚΑΠ και να προγραμματίσουν την εφαρμογή τους μετά την έγκριση από την Επιτροπή.

Διατάξεις

Οι συννομοθέτες, όμως, προχώρησαν και σε άλλες παρεμβάσεις, όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις μετά το 2020:

Συγκεκριμένα, συναποφάσισαν, μεταξύ άλλων:

✱ Μείωση του ορίου ενεργοποίησης της κάλυψης του κόστους στη διαχείριση κινδύνων (π.χ. εργαλεία ασφάλισης, αμοιβαίου κεφαλαίου) από το 30% στο 20%.

✱ Αύξηση έως 5% του διαθέσιμου ποσοστού από το ΕΓΤΑΑ σε τεχνική βοήθεια.

✱ Τουλάχιστον 5% της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ (στην περίπτωση της Κροατίας το 2,5%) να προορίζεται για την τοπική ανάπτυξη-LEADER.

✱ Μεγαλύτερη διάρκεια (άνω των τριών ετών) στα μέτρα του ΠΑΑ με περιβαλλοντικό στόχο: βιολογική γεωργία, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, καλή μεταχείριση των ζώων.

✱ Για προγράμματα που επεκτείνονται με βάση τον μεταβατικό κανονισμό και με την προϋπόθεση ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν πραγματοποιήσει χαμηλότερες πληρωμές για περισσότερα από τέσσερα χρόνια έως το έτος 2020, δίνεται η δυνατότητα σε κράτος-μέλος να συνεχίσει τις πληρωμές αυτών των προγραμμάτων μέχρι το τέλος του 2022, αλλά όχι για περισσότερο από τέσσερα χρόνια συνολικά. Στην περίπτωση αυτή, οι πληρωμές για τα έτη 2021 και 2022 δεν θα υπερβαίνουν τα 25 ευρώ ανά εκτάριο.

✱ Τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν, ως πρόσθετη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, έως και το 15% των ετήσιων εθνικών ανώτατων ορίων τους για τα ημερολογιακά έτη 2021 και 2022. Σε αυτή την περίπτωση το αντίστοιχο ποσό δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

Το Κοινοβούλιο προώθησε, επίσης, μέτρα που δίνουν στα κράτη-μέλη περισσότερη ευχέρεια στη στήριξη των αγροτών, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Αυτοί περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πιο ευέλικτους κανόνες, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να υπολογίζουν τον οφειλόμενο φόρο των αγροτών βάσει του πολυετούς εισοδήματός τους κ.ά.

Σημειώνεται ότι η τελική έγκριση του μεταβατικού κανονισμού αναμένεται στα τέλη του 2020, καθώς συνδέεται στενά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν το αίτημά τους το αποθεματικό κρίσης να μη χρηματοδοτείται πλέον από την ΚΑΠ. Πρόκειται για πρόταση, η οποία αναμένεται να συζητηθεί τους επόμενους μήνες.

Γερμανική προεδρία

Με το σύνθημα «Μαζί για την ανάκαμψη της Ευρώπης», η Γερμανία ανέλαβε την 1η Ιουλίου και έως το τέλος του έτους την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτο μέλημά της, όπως επισημαίνει, είναι να ξεπεραστεί η κρίση του κορωνοϊού σε υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο.

Στόχος είναι η επίτευξη ταχείας συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, η Γερμανία σκοπεύει να σημειώσει πρόοδο στην πολιτική για την προστασία του κλίματος μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιοποίησης της οικονομίας και της κοινωνίας. Επιθυμεί, επίσης, την ανάληψη περισσότερων ευθυνών και την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μέλλον της σχέσης ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι άλλη μία προτεραιότητα.

Ειδικότερα, και όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα, η γερμανική προεδρία με προτεραιότητα «Μια βιώσιμη Ευρώπη» θα επικεντρωθεί:

✱ Στη διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας.

✱ Στη νέα ΚΑΠ.

✱ Στη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», στην καλή διαβίωση των ζώων
και την επισήμανση των τροφίμων.

✱ Στις αλιευτικές δυνατότητες για το 2021.

✱ Στην ανάπτυξη και στη διαφύλαξη της υπαίθρου.