-Διαφήμιση-

Ο Κώστας Κατσιμίγας είναι υποψήφιος Περιφερειάρχεις Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης με το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία»

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί μια κρίσιμη οικονομική δραστηριότητα για την περιφέρειά μας, καθώς συμβάλλει σημαντικά τόσο στο τοπικό εισόδημα, όσο και σε θέσεις εργασίας και, για τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον, θα αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Όμως, η διαχρονικά μειωμένη αποδοτικότητα & ανταγωνιστικότητά του, οφείλεται σε:

  • Διαρθρωτικά προβλήματα (μικρό μέγεθος, πολυδιάσπαση) που δεν επιτρέπουν αποτελεσματική χρήση εξοπλισμού και υδατικών πόρων.
  • Στρεβλώσεις λόγω ΚΑΠ (εκτατικές καλλιέργειες) με αποτέλεσμα τη χαμηλή παρουσία «νέων»/«δυναμικών» προϊόντων.
  • Χαμηλό επίπεδο τυποποίησης λόγω αποβιομηχάνισης, ελλείψεις/υψηλό κόστος εισροών (ενέργεια, πρώτες ύλες, κ.ά.), και τρόπους διάθεσης των προϊόντων (εξάρτηση από οδικές μεταφορές με αυξανόμενο κόστος).
  • Χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο καλλιεργητικών μεθόδων λόγω ελλιπούς κατάρτισης αγροτών και έλλειψης δομών επιστημονικής στήριξης (έρευνα και παροχή συμβουλών).

Με κυρίαρχο στόχο μας την πλήρη και άμεση αντιστροφή της προαναφερθείσας κατάστασης, στη διάρκεια της θητείας μας, θα αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, παρεμβαίνοντας τόσο στις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στην ενίσχυση της καινοτομίας και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα. Συγκεκριμένα:

1. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα έχουν στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του αγροτικού κόσμου. Ιδιαίτερα, σήμερα που βιώνουμε μια νέα τεχνολογική επανάσταση, τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα έχει δραματικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, η περιφέρειά μας και οι άνθρωποι της γης δεν θα πρέπει να μείνουν πίσω, τεχνολογικά. Σε στενή συνεργασία με ομάδες, συλλόγους και συνεταιρισμούς αγροτών και κτηνοτρόφων, θα διαγνώσουμε τις ανάγκες για στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης, για τους νέους τρόπους παραγωγής, για την εισαγωγή τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή και την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων, προς όφελος των ιδίων και του περιβάλλοντος και θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης.

Ενδεικτική θεματολογία: Η χρήση των drones, η χρήση των αισθητήρων στον προγραμματισμό της παραγωγής και της σύνδεσης με τις αγορές, το χωράφι σαν εργαστήρι, νέα προϊόντα, σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας κ.λπ. Παράλληλα, η περιφέρεια θα αναλάβει να δημιουργήσει τα κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής, για τη δωρεάν μετάδοση της γνώσης, όπως ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενημέρωσης και εκπαίδευσης. «Όλη η γνώση για τον αγρότη».

2. Θα καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να αυξηθούν οι αρδεύσεις με επιφανειακά ύδατα. Για τον σκοπό αυτόν, θα κατασκευάσουμε, όπου είναι δυνατό, μικροταμιευτήρες, αλλά και με τη χρηματοδότηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μεγαλύτερα αρδευτικά φράγματα. Θα υποστηριχθεί με κίνητρα ο εθελοντικός αναδασμός, θα δημιουργηθούν χρηματοδοτικές γραμμές (1) για την αξιοποίηση των αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων και (2) την υιοθέτηση της στάγδην άρδευσης και τη βελτίωση των υφιστάμενων εγγειοβελτιωτικών έργων και την ανάπτυξη νέων και, τέλος, θα υιοθετηθούν οι κεντρικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της γεωργίας ακριβείας.

3. Στο πλαίσιο της επιλεξιμότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, θα αναπτυχθεί πλέγμα υποστήριξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας, με δράσεις όπως η επιχορήγηση μεμονωμένων ή/και οργανωμένων αγροτών, για την κατασκευή/επέκταση παραγωγικών εγκαταστάσεων (π.χ. θερμοκηπίων), τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση/επέκταση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού πρώτης μεταποίησης των παραγόμενων προϊόντων τους, την αξιοποίηση των ΑΠΕ.

4. Θα καταβάλουμε άοκνες προσπάθειες για να ενισχύσουμε, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων της περιφέρειάς μας, με δράσεις σε πλήρη συνάφεια με την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Θα οργανώσουμε ένα Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας, όπου ο κάθε αγρότης θα μπορεί να προσφεύγει για ενημέρωση, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα, όπως οι χρηματοδοτήσεις, οι συνεργασίες, η ανταλλαγή εμπειρίας κ.λπ. Το Κέντρο θα παρέχει συστηματική ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στους τρόπους παραγωγής, τις τάσεις της αγοράς και τις τεχνολογικές αλλαγές, τις δυνατότητες συνεργασίας, αλλά θα λειτουργεί και ως ένα κέντρο υποβοήθησης των συνεργασιών και των συμπράξεων.

-Διαφήμιση-