Κομβικός ο ρόλος των συμβούλων στα συστήματα γνώσης και καινοτομίας

Οι αγροτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με την καινοτομία και την εκπαίδευση βρίσκονται μεταξύ των παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη δημιουργία συστημάτων γνώσης και καινοτομίας, σύμφωνα με την έκθεση «PREPARING FOR FUTURE AKIS IN EUROPE» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ρόλος των συμβούλων στα συστήματα γνώσης και καινοτομίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, καθώς οι γεωργικοί σύμβουλοι έχουν την ικανότητα να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε φορείς καινοτομίας και στους αγρότες για τη διάδοση των συστημάτων ευφυούς γεωργίας, μεταφέροντας την έρευνα στο χωράφι.

Σύμφωνα με την έκθεση, πέρα από τις υπάρχουσες προκλήσεις, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα ζητήματα στα μελλοντικά συμβουλευτικά συστήματα:

1. Κάλυψη νέων αναγκών, όπως η καινοτομία, οι επενδύσεις και η εισαγωγή στην αγορά.

2. Προσαρμογή στο προφίλ των νέων αγροτών, που χαρακτηρίζεται από νεοεισερχόμενους με κατάρτιση.

3. Διεύρυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των διατμηματικών και διεπιστημονικών συνεργασιών και τη χρήση εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ενημέρωσης).

4. Κάλυψη του χάσματος μεταξύ ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

5. Προώθηση της ολιστικής προσέγγισης στις συμβουλές (συνδυασμός των τεχνικών συμβουλών με την κερδοφορία της γεωργικής παραγωγής και τα ζητήματα της αγοράς) και ταυτόχρονα αναζήτηση πιο εξειδικευμένων συμβουλών.

6. Σύνδεση με διεθνή δίκτυα για την ανταλλαγή γνώσης.

Η υποδομή γνώσης, λοιπόν, όπως και τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί παρέχουν τη δυνατότητα στους αγρότες να λάβουν επαρκείς συμβουλές για την εκμετάλλευσή τους. Ως εκ τούτου, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του μέλλοντος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαδώσουν στον αγροτικό τομέα τη ροή γνώσης που έχει δημιουργηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς καινοτομίας.