Στο 13% η μείωση του ΦΠΑ για τα αγροτικά μηχανήματα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπ.Υγείας συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α. – ν.2859/2000) και ειδικότερα:

α. Προβλέπεται η εισαγωγή ενός επιπλέον συντελεστή Φ.Π.Α. ήτοι του συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

β. Εισάγεται ειδική ρύθμιση για μείωση στο δεκατρία τοις εκατό (13%) των συντελεστών Φ.Π.Α. σε είδη που χρησιμοποιούνται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία (όπως σε γεωργικούς ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία, αντλίες για υγρά, κινητά σιλό, κλπ.).

γ. Προβλέπεται η εφαρμογή υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. τέσσερα τοις εκατό (4%) σε πράξεις παροχής υπηρεσιών βάσει συμβάσεων για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία, σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 2: Τροποποιείται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, Α’ 248) προκειμένου να υπαχθούν στον μειωμένο συντελεστή του δεκατρία τοις εκατό (13 %) ορισμένα είδη που προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία και προβλέπεται υπερμειωμένος συντελεστή Φ.Π.Α. τέσσερα τοις εκατό (4 %), για την παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων, για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία, σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες της αξιολογούμενης διάταξης δεν υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., με αποτέλεσμα αφενός τα πρόσωπα που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής να καταβάλουν υψηλότερο τίμημα για την απόκτηση των ειδών που είναι αναγκαία στην εργασία τους, αφετέρου τα άτομα με αναπηρία να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβασή τους σε δημόσια, ιδιωτικά κτίρια και κτίρια που εξυπηρετούντο δημόσιο συμφέρον.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε αγροτικά μηχανήματα και λοιπά βασικά αγροτικά είδη αφορά τους αγρότες.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 2
Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21, προσθήκη παρ. 55 στο Κεφάλαιο Α και προσθήκη παρ. 11 στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. – ν. 2859/2000, Α’ 248), α) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «κατ’ εξαίρεση», β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί επιπλέον συντελεστής φόρου τέσσερα τοις εκατό (4%), και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία.

Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) και σε τέσσερα τοις εκατό (4%) κατά περίπτωση.

Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος III δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, με την εξαίρεση εκείνων που εμπίπτουν στην παρ. 8 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III.».

2. Στο Κεφάλαιο Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α., προστίθεται παρ. 55 ως εξής:

«55. Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (ΔΚ ΕΧ 8701), γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία (ΔΚ ΕΧ 8201, ΕΧ 8413, ΕΧ 8419, ΕΧ 8424, ΕΧ 8432, ΕΧ 8433, ΕΧ 8434, ΕΧ 8435, ΕΧ 8436, ΕΧ 8437), αντλίες για υγρά (ΔΚ ΕΧ 8413), αεραντλίες & αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8414), κινητά σιλό (ΔΚ ΕΧ 8716), θερμοκήπια (ΔΚ ΕΧ 9406), δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργειες από γυαλί (ΔΚ ΕΧ 7020), κελύφη συσσωρευτών (ΔΚ ΕΧ 8479), πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8907), τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία. Στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών, εντόμων ή ψαριών. Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή τη στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες (ΔΚ ΕΧ 3925, ΕΧ 3926, ΕΧ 6810, ΕΧ 6811, ΕΧ 7309, ΕΧ 7310, ΕΧ 7611, ΕΧ 7612). Από την παρούσα εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών.».

3. Στο Κεφάλαιο Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α., προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία, σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον. Ο συντελεστής του φόρου για τις υπηρεσίες της παρούσας ορίζεται σε τέσσερα τοις εκατό (4%).».

4. Το παρόν ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2023.

Πηγή: taxheaven.gr