Μελισσοκομία: Από την Παρασκευή 1/9 οι δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών

H δήλωση κατεχομένων κυψελών είναι υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους, όπως επισημαίνει η ΔΑΟΚ Κορινθίας σε ανακοίνωσή της και υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Νοεμβρίου κάθε έτους.

Σύμφωνα με την ΔΑΟΚ: «Ενεργός μελισσοκόμος ο οποίος υποβάλλει τη Δήλωση κατεχομένων κυψελών μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου και της 20ης Νοεμβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «αν παρέλθει διάστημα ενός (1) έτους από την αμέσως προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης κατεχομένων κυψελών, χωρίς ο μελισσοκόμος να προβεί στην προβλεπόμενη δήλωση, αποστερείται των παρακάτω δικαιωμάτων:

α) συμμετοχής σε δράσεις εθνικών ή / και ενωσιακών μέτρων στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα εν γένει και του τομέα της μελισσοκομίας ειδικότερα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

β) ασφάλισης στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και αποζημίωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξοων καιρικών συνθηκών,

γ) αποζημίωσης σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου που αφορά τη μελισσοκομία,

Διανομή μέσω ΊΡΙΔΑ” με UID: 64edb830ab6c1a63520e077a στις 29/08/23 13:17

δ) συμμετοχής σε προγράμματα επικονίασης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχομένων κυψελών, με σκοπό την προαγωγή της επικονίασης καλλιεργημένων εκτάσεων,

ε) για τον ενεργό μελισσοκόμο, η περιοχή τοποθέτησης των κυψελών αποτελεί χώρο εργασίας, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 130 του ν 4926/2022 (Α’ 82) και κάθε μετακίνηση του νόμιμου κατόχου των κυψελών ή του « υπεύθυνου μελισσοκομείου », σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 37/48518/22-02-2022 απόφασης από και προς τον χώρο τοποθέτησης των κυψελών, νοείται ως μετακίνηση από και προς την εργασία, με την προϋπόθεση ότι η περιοχή τοποθέτησης και οι εν γένει μετακινήσεις των τρεχουσών δηλούμενων κυψελών έχει δηλωθεί στο Μητρώο.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την ανακοίνωση της ΔΑΟΚ