Μεσσηνία: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Περιθώριο ως την 31η Μαΐου

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών του Νομού Μεσσηνίας έως την 31η Μαΐου 2022 ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο διαταγή της Δ/νσης Δασικών Έργων και Υποδομών του ΥΠΕΝ, η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας (https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%A30%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%9C%CE%920?inline=true) αναφέρει τα παρακάτω:

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 193085/25-10-2021 απόφασή μας με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της περιοχής του Νομού Μεσσηνίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του» κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

  1. «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 26η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 31-05-2022 ημέρα Τρίτη και για τους κατοίκους εσωτερικού, αλλά και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή .

  1. Κατά τα λοιπά οι με αριθ. πρωτ.27116/12-2-2021 και 22278/10-2-2022 αποφάσεις μας παραμένουν και ισχύουν ως έχουν.