Μηλοειδή: Καλλιεργητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων

Συμβουλές για την αντιμετώπιση των προσβολών στα μηλοειδή δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, για το φουζικλάδιο το Περιφερειακό Κέντρο αναφέρει ότι σε οπωρώνες που παρουσιάζουν σημαντικές προσβολές συνιστάται ψεκασμός των φύλλων, καθώς και των πεσμένων στο έδαφος φύλλων με ένα μυκητοκτόνο.

Ο ψεκασμός αυτός αποσκοπεί στην παρεμπόδιση παραγωγής ασκοσπορίων (καταστροφή των περιθηκίων) που θα αποτελέσουν αρχικά μολύσματα για τη νέα χρονιά. Στα καλλιεργητικά μέτρα συμπεριλαμβάνονται η αφαίρεση και το κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων. Η συλλογή των πεσμένων φύλλων και το κάψιμο ή/και το βαθύ παράχωμα. Η καταστροφή των αρχικών μολυσμάτων, όπως συστήνεται παραπάνω, είναι αποτελεσματικότερη, όταν είναι γενικής εφαρμογής σε μία περιοχή από όλους τους παραγωγούς. Οι παραπάνω επεμβάσεις και καλλιεργητικά μέτρα προστατεύουν τα δέντρα και από τη σεπτορίωση της αχλαδιάς.

Έλκη μηλιάς και αχλαδιάς

Σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται αφαίρεση των ελκών και επάλειψη της τομής με διάλυμα χαλκούχου μυκητοκτόνου, αποκοπή και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδιών σε ξηρές περιόδους του χειμώνα και ανάλογα με τον βαθμό προσβολής ψεκασμός στο τέλος της πτώσης των φύλλων με εγκεκριμένα χαλκούχα στην υψηλότερη συνιστώμενη δόση.

Σέζια

Σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές από το έντομο αυτό, συνιστάται την εποχή αυτή ψεκασμός ή επάλειψη του κορμού μέχρι ύψους 1,5 μ., όπως επίσης αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων.

Καρπόκαψα

Απομάκρυνση ή/και καταστροφή καρπών που μένουν στον οπωρώνα μετά τη συγκομιδή (είτε πάνω στα δέντρα είτε στο έδαφος, ακόμα και σε σωρούς στις άκρες), με στόχο τη μείωση του πληθυσμού του επόμενου έτους. Προτείνεται, επίσης, τοποθέτηση λωρίδων κυματοειδούς χαρτιού γύρω από ορισμένους κορμούς δέντρων κυρίως της περιφέρειας και καταστροφή τους στη συνέχεια (δημιουργία καταφυγίων για τις προνύμφες που κατεβαίνουν να νυμφωθούν).

Βακτηριακό κάψιμο

Για το βακτηριακό κάψιμο προτείνεται εκρίζωση και κάψιμο των έντονα προσβεβλημένων δέντρων (προσβολή στον κορμό σε απόσταση μικρότερη των 50 εκ. από το έδαφος). Επίσης, καταστροφή με κάψιμο των προσβεβλημένων αυτοφυών ξενιστών του βακτηρίου (γκορτσιές, κράταιγος, πυράκανθος), οι οποίοι γειτονεύουν με την καλλιέργεια.

Ακόμη, συνιστάται επιμελημένη αφαίρεση των προσβεβλημένων μερών των δέντρων (να περιλαμβάνεται και τμήμα υγιούς κλάδου τουλάχιστον 30 εκ.) με ξηρό καιρό, απολύμανση των πληγών με χαλκούχο σκεύασμα και των εργαλείων με υδατικό διάλυμα φορμόλης 5% ή χλωρίνης 10% ή μετουσιωμένου οινοπνεύματος 3 προς 1 σε νερό. Μετά την απολύμανση χρειάζεται να γίνει κάλυψη των πληγών με αλοιφή εμβολιασμού ή λινέλαιο.

Τέλος, προτείνεται ψεκασμός μετά την πτώση των φύλλων με χαλκούχα σκευάσματα στη μέγιστη συνιστώμενη δόση.