Μόνο στην «ΥΧ» οι εφαρμοστικές της Νέας ΚΑΠ: Οι προϋποθέσεις για να γίνουν «διαβατήριο» τα βιολογικά για το Νέο Πρασίνισμα

Στις 30 οι επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές

Ξεμπλοκάρει επιτέλους η διαδικασία υπογραφής των εφαρμοστικών αποφάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ, μετά από πολύμηνη αναμονή, καθώς υπεγράφησαν νέες αποφάσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Τσακίρη. Μεταξύ των νέων αποφάσεων, είναι και η πολυαναμενόμενη εφαρμοστική του Οικολογικού Σχήματος που αφορά τη διατήρηση της γεωργικής καλλιέργειας ή εκτροφής.

Υπενθυμίζεται ότι στο ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο η παρέμβαση «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» αποτελεί ένα από τα Οικολογικά Σχήματα, για τα οποία η χώρα θα διαθέσει το 25% του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεών της ΚΑΠ (Πυλώνας 1) δηλαδή περίπου 425.271.761 ευρώ/έτος. Μάλιστα εκτιμάται ότι το 55% των κονδυλίων ανά έτος θα προορίζονται για την παρέμβαση που αφορά τη διατήρηση των Βιολογικών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΥΠΑΑΤ.

Πλέον, με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Παρασκευή 9/6/2023, καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» των Οικολογικών Σχημάτων.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργών που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια ή εκτροφή και κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018.

Η ένταξη των εν λόγω αγροτεμαχίων τεκμηριώνεται από ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), καθώς και από πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του συστήματος traces από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, και του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2119 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2021.

Οι παραγωγοί επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία εφαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής σε περιπτώσεις, όπου τα φύλλα καπνού/άλλα μέρη των φυτών καπνού από αυτή την παραγωγή προορίζονται για παραγωγή καπνού/προϊόντων καπνού.

Μόνο στην «ΥΧ» οι εφαρμοστικές της Νέας ΚΑΠ: Ποιες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις απαγορεύονται – Αναλυτικοί Πίνακες

Ασυμβατότητα

Για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης και αντικρουόμενων γεωργικών πρακτικών, η παρέμβαση δεν είναι συμβατή σε επίπεδο αγροτεμαχίου:

α) Με οποιοδήποτε άλλη οικολογική παρέμβαση.

β) Με την παρέμβαση Π3-70-2.1 – Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεο-εισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας.

γ) Με οποιαδήποτε δράση του Μέτρου 11 «βιολογική γεωργία» και των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 10 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του ΠΑΑ 2014-2022, εφόσον τα αγροτεμάχια περιλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία των παραπάνω Μέτρων κατά το έτος της αίτησης, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες ασυμβατότητας όπως αυτοί ορίζονται σε σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές προς ενίσχυση-ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις της παρέμβασης και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές με το αντίστοιχο ενδεικτικό ύψος ενίσχυσης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ετήσια ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας
ανά καλλιέργεια-εκτροφή

Επιλέξιμες καλλιέργειες-εκτροφές

Προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό ανά εκτάριο

ΜΚ1-31.9-1 Ελιά

 

505,00

ΜΚ1-31.9-2 Σταφίδα

 

636,00

ΜΚ1-31.9-3 Μηλοειδή

 

532,00

ΜΚ1-31.9-4 Πυρηνόκαρπα

 

941,00

ΜΚ1-31.9-5 Επιτραπέζια σταφύλια

 

1.440,00

ΜΚ1-31.9-6 Ετήσια ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας στα Εσπεριδοειδή

334,00

 

ΜΚ1-31.9-7 Οινοποιήσιμα Σταφύλια

 

657,00

ΜΚ1-31.9-8 Ροδιά 

 

1.120,00

ΜΚ1-31.9-9 Ακτινίδιο

 

870,00

ΜΚ1-31.9-10 Συκιά

 

1.015,00

ΜΚ1-31.9-11 Μικρόκαρπες/Δάσους

 

940,00

ΜΚ1-31.9-12 Αβοκάντο

 

1.050,00

ΜΚ1-31.9-13 Ακρόδρυα

 

616,00

 

 

ΜΚ1-31.9-14 Φραγκόσυκα

 

1.266,00

ΜΚ1-31.9 15 Βρώσιμος Αραβόσιτος

 

544,00

ΜΚ1-31.9-16 κτηνοτροφικός Αραβόσιτος

 

644,00

ΜΚ1-31.9-17 Μηδική, Τριφύλλι

 

574,00

ΜΚ1-31.9-18 Χειμερινά σιτηρά

 

120,00

ΜΚ1-31.9-19 Βαμβάκι

 

516,00

ΜΚ1-31.9-20 Καπνός

 

660,00

ΜΚ1-31.9-21 Ρύζι

 

446,00

ΜΚ1-31.9-22 Λοιπές αροτραίες (Λινάρι, Ελαιοκραμβη, Ηλίανθος, Κιν όα,

Καμελία, Χία)

493,00

 

ΜΚ1-31.9-23 Αρωματικά Φυτά

 

1.295,00

ΜΚ1-31.9-24 Όσπρια

 

491,00

ΜΚ1-31.9-25 Κτηνοτροφικά ψυχανθή

 

491,00

ΜΚ1-31.9-26 Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα/

Κολοκυνθοειδή

 

635,00

ΜΚ1-31.9-27 Τομάτα/Μελιτζάνα/Πιπεριά

 

1.140,00

ΜΚ1-31.9-28 Αιγοπρόβατα

 

247,00

ΜΚ1-31.9-29 Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής – Μικτήςκατεύθυνσης

 

280,00

ΜΚ1-31.9-30 Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής

 

347,00

 

Οι ανωτέρω ενισχύσεις καλύπτουν την αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς και τη μείωση της παραγωγής λόγω της εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας, ανά καλλιέργεια/εκτροφή, καθώς επίσης και το κόστος πιστοποίησης. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, το ύψος ενίσχυσης, ανά εκτάριο και έτος, δύναται να μειωθεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των ετήσιων χρηματοδοτικών κονδυλιών των ειδών παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, βάσει του άρθρου 102 καν. (ΕΕ) 2021/2115.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης: 

Μόνο στην «ΥΧ» οι εφαρμοστικές της Νέας ΚΑΠ: Πως εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα για να μην χάσει ο δικαιούχος την ενίσχυσή του