Η νέα ΚΑΠ με απλά λόγια: Επεκτείνεται το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ σε βαµβάκι και εσπεριδοειδή, αλλά µόνο για νέες εκτάσεις

Με την προσθήκη νέων καλλιεργειών, όπως το βαμβάκι και τα εσπεριδοειδή, αναμένεται να τρέξει η αγροπεριβαλλοντική δράση ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ στο πλαίσιο του Β’ Πυλώνα της νέας ΚΑΠ, αλλά θα απευθύνεται μόνο σε νεοεισερχόμενους.

Οι παλιοί, δηλαδή οι δικαιούχοι των προσκλήσεων του ΠΑΑ 2014-2020, θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους μέσω Οικολογικού Σχήματος (eco-scheme) στο πλαίσιο του Α’ Πυλώνα της νέας ΚΑΠ. Για όλα τα παραπάνω, όμως, είναι αναγκαίες οι διευκρινίσεις του ΥΠΑΑΤ, που μεταξύ άλλων, πρέπει να εκδώσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο και να γνωστοποιήσει, όπως εξάλλου έχει δεσμευτεί στους παραγωγούς, τον πίνακα συμβατότητας σε επίπεδο εκμετάλλευσης και αγροτεμαχίου εφαρμογής οικολογικών προγραμμάτων – ενισχύσεων στο πλαίσιο του άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές & άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» και βιολογικής γεωργίας.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη δράση στο πλαίσιο του Β΄ Πυλώνα:

1. Εντάσσεται στην Παρέμβαση Π3-70-1.3 «Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας, με στόχο τη μείωση των φυτοφαρμάκων», συνολικού προϋπολογισμού 281.759.402 ευρώ (σημειώνεται ότι η παρέμβαση αποτελείται και από μία επιπλέον δράση, την «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»).

2. Η δράση «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» εφαρμόζεται σε επιλεγμένες αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες.

3. Είναι συμπληρωματική της Δράσης Π1-31.6 «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» και συγκεκριμένα της συνέχισης της εφαρμογής της μεθόδου ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (eco-scheme).

4. Στοχεύει σε εκτάσεις καλλιεργειών, που εντάσσονται για πρώτη φορά.

5. Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών.

6. Εφαρμόζεται στις ακόλουθες καλλιέργειες: ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, καρυδιά, δαμασκηνιά, αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο – σταφίδα), εσπεριδοειδή, βαμβάκι.

7. Σε εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες καλλιέργειες, η μέθοδος εφαρμόζεται σε έκταση κατ’ ελάχιστον 4 εκτάρια.

8. Η δράση αφορά πενταετείς δεσμεύσεις.

Ύψος ενίσχυσης

Τα ποσά στήριξης διαμορφώνονται ανάλογα με την καλλιέργεια ως εξής:

Εσπεριδοειδή: Τα δύο πρώτα χρόνια στα 57,9 ευρώ/στρέμμα. Τα τρία επόμενα χρόνια στα 62,7 ευρώ/στρέμμα.

Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά: Τα δύο πρώτα χρόνια στα 41,4 ευρώ/στρέμμα. Τα τρία επόμενα χρόνια στα 48,2 ευρώ/στρέμμα.

Δαμασκηνιά: Τα δύο πρώτα χρόνια στα 53,9 ευρώ/στρέμμα. Τα τρία επόμενα χρόνια στα 70,2 ευρώ/στρέμμα.

Ωστόσο, το ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής για:

Επιτραπέζιο αμπέλι, σταφίδα: Τα τρία πρώτα χρόνια στα 66,8 ευρώ/στρέμμα. Τα επόμενα δύο χρόνια στα 76 ευρώ/στρέμμα.

Οινοποιήσιμο αμπέλι: Τα τρία πρώτα χρόνια στα 35,3 ευρώ/στρέμμα. Τα επόμενα δύο χρόνια στα 43,9 ευρώ/στρέμμα.

Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, καρυδιά: Τα τρία πρώτα χρόνια στα 98,9 ευρώ/στρέμμα. Τα επόμενα δύο χρόνια στα 113,7 ευρώ/στρέμμα.

Δεσμεύσεις

Για πυρηνόκαρπα (συμπεριλαμβανομένης της δαμασκηνιάς), εσπεριδοειδή και βαμβάκι, η εφαρμογή της μεθόδου «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» περιλαμβάνει μεικτή χρήση φερομονών και χημικών τα δύο πρώτα έτη και αποκλειστική χρήση φερομονών τα επόμενα τρία έτη.

Για το αμπέλι, την καρυδιά και τα μηλοειδή περιλαμβάνει μεικτή χρήση φερομονών και χημικών τα τρία πρώτα έτη και τα επόμενα δύο αποκλειστική χρήση φερομονών.

Κατά τη δεύτερη φάση της πλήρους εφαρμογής της μεθόδου «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ», η αποκλειστική εφαρμογή φερομονών αφορά τα έντομα-στόχους, όπως αυτά θα οριστούν στο εφαρμοστικό πλαίσιο της δράσης.

Η συνέχεια των δεσμεύσεων μέσω eco-scheme

Η συμπληρωματική της δράση, που αποτελεί και συνέχεια του ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ του ΠΑΑ 2014-2020, εντάσσεται σε ένα Οικολογικό Σχήμα (eco-scheme).

Πρόκειται για το Π1-31.6 «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων», που συνίσταται στην ενίσχυση των παραγωγών αφενός για την απόκτηση και τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων και αφετέρου για την εφαρμογή, με τη συνδρομή συμβούλου, μίας ή περισσότερων πρακτικών που θα επιλεγούν από έναν κατάλογο προτεινόμενων πρακτικών, όπως χρήση εναλλακτικών τρόπων καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών, χρήση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χρήση εξοπλισμού και αυτοματισμών για τη μείωση της ρύπανσης και των κινδύνων κατά τη φυτοπροστασία και βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών.

Ειδικότερα, για τη συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων, η ενίσχυση ανά καλλιέργεια είναι:

✱ Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά: 47,6 ευρώ/στρέμμα.

✱ Δαμασκηνιά: 69,7 ευρώ/στρέμμα.

✱ Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά: 185,4 ευρώ/στρέμμα.

✱ Οινοποιήσιμο σταφύλι: 43,1 ευρώ/στρέμμα.

✱ Επιτραπέζιο σταφύλι και σταφίδα: 75,7 ευρώ/στρέμμα.