«Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τα εργαλεία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του δάκου»

-Διαφήμιση-
gaia-sense

vasilis-protono-tarios-neuropublicγράφει ο Δρ. Βασίλης Πρωτονοτάριος,
υπεύθυνος Εξωστρέφειας & Δικτύωσης της NEUROPUBLIC

 

Ηκαλλιέργεια της ελιάς έχει κυρίαρχο ρόλο στην Ελλάδα και σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια συναντάμε ελαιώνες που «φιλοξενούν» τον δάκο, ο οποίος εμφανίζει δυσκολίες στην αντιμετώπισή του –όπως φάνηκε ιδιαίτερα φέτος– για διαφόρους λόγους. Πρόκειται για ένα έντομο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίως προληπτικά και μάλιστα όταν εμφανιστεί η πρώτη επιζήμια γενιά ακμαίων και πριν αρχίσει η ωοτοκία στον καρπό της ελιάς. Επίσης, ο πληθυσμός, και κατ’ επέκταση η προσβολή, εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, όπως οι κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία), η κατάσταση της καλλιέργειας (π.χ. αν πρόκειται για χρονιά παρενιαυτοφορίας, το ποσοστό καρποφορίας), η κατανομή και η κατάσταση των ελαιώνων σε μια περιοχή (αρδευόμενα ή ξηρικά, εγκαταλελειμμένα) και τέλος το στάδιο ανάπτυξης του εντόμου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, για να είναι αποτελεσματική η δακοκτονία, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα που διαμορφώνεται από τις αλληλεπιδράσεις του εντόμου με την καλλιέργεια και το περιβάλλον μιας ευρύτερης περιοχής και όχι μεμονωμένα και ανά περίπτωση.

Πρόληψη και παρακολούθηση σε όλα τα στάδια

Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τα εργαλεία που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του δάκου, καθώς επιτρέπουν τη χαρτογράφηση της περιοχής ενδιαφέροντος, εντοπίζοντας εκείνα τα αγροτεμάχια που μπορούν να αποτελέσουν «εστίες» έντονης ανάπτυξης. Με βάση αυτήν τη χαρτογράφηση, τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία παγίδες παρακολούθησης του πληθυσμού, οι συλλήψεις των οποίων καταχωρούνται ηλεκτρονικά.

Στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσέγγισης καταγράφονται ηλεκτρονικά όλες οι καλλιεργητικές εργασίες που εφαρμόζονται σε κάθε αγροτεμάχιο (π.χ. αρδεύσεις) και μέσω επιτόπιων ελέγχων από τους υπεύθυνους γεωπόνους παρακολουθείται η καλλιέργεια και καταγράφονται ηλεκτρονικά όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν (π.χ. φαινολογικό στάδιο, έναρξη προσβολών). Επιπλέον, μέσω τηλεμετρικών σταθμών συγκεντρώνονται με ωριαία συχνότητα τα μετεωρολογικά δεδομένα που επηρεάζουν την εμφάνιση και ανάπτυξη του δάκου.

Όλα τα παραπάνω τροφοδοτούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, που δίνει ουσιαστικές κατευθύνσεις στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του δάκου. Το σύστημα βασίζεται σε επιστημονικά μοντέλα, τα οποία συσχετίζουν τις πληροφορίες που αφορούν στο σύστημα εντόμου – καλλιέργειας – περιβάλλοντος.

gaiasense Τracker: Ένα δοκιμασμένο σύστημα με θετικά αποτελέσματα

Παράδειγμα μιας τέτοιας τεχνολογικής προσέγγισης αποτελεί το σύστημα gaiasense Tracker της εταιρείας NEUROPUBLIC.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που επιτρέπει την αποτύπωση σε χάρτη των εγκατεστημένων παγίδων, των πραγματοποιημένων ψεκασμών, τη σύνδεση των συντεταγμένων του ψεκαστικού με το εκάστοτε αγροτεμάχιο, την παρακολούθηση της πορείας των ψεκαστικών μέσων και την καταγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν τη σωστή εκτέλεση του ψεκασμού (π.χ. ταχύτητα γεωργικού ελκυστήρα, ώρα πραγματοποίησης ψεκασμού κ.λπ.). Επίσης, το gaiasense Tracker παρέχει σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων/συναγερμού όταν οι πληθυσμοί του δάκου υπερβούν προκαθορισμένα όρια, αλλά και όταν οι ψεκασμοί βγαίνουν εκτός προδιαγραφών (όπως αυξημένη ταχύτητα, περιορισμένη κάλυψη αγροτεμαχίων κ.λπ.), συγκεντρωτικές και στατιστικές αναφορές για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιτόπιων παρατηρήσεων και των εφαρμοζόμενων ψεκασμών. Πρόκειται για μια προσέγγιση η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες, με θετικά αποτελέσματα και μειωμένο κόστος.

-Διαφήμιση-