Έως 16/9 οι αιτήσεις των ΟΤΔ για τα νέα Leader. Όλες οι λεπτομέρειες της πρόσκλησης

Έως 16/9 οι αιτήσεις των ΟΤΔ για τα νέα Leader. Όλες οι λεπτομέρειες της πρόσκλησης

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η επίσημη πρόσκληση προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), προκειμένου να υποβάλλουν τους φακέλους τους ώστε να… τρέξουν τα Leader της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Η προθεσμία – σύμφωνα με την πρόσκληση λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, στο πλαίσιο της ενλόγω πρόσκλησης, υποχρεούνται να καταθέσουν Φάκελο Α και Φάκελο Β ώστε η υποψηφιότητα τους να είναι αποδεκτή.

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τον Φάκελο Α: Προετοιμασία Τοπικού Προγράμματος. Ο Φάκελος Α αποτελεί την προετοιμασία του κάθε τοπικού προγράμματος και αφορά στα κάτωθι:

1. Περιγραφή υποψήφιου φορέα.

 • Εταιρική σχέση.
 • Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων.
 • Στελεχιακή δομή / εγκαταστάσεις / εξοπλισμός.
 • Προηγούμενη εμπειρία του υποψήφιου φορέα.
 • Λοιπά στοιχεία υποψήφιου φορέα.

2. Περιγραφή περιοχής εφαρμογής.

 • Παρουσίαση περιοχής εφαρμογής.
 • Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της προτεινόμενης περιοχής (φυσικό περιβάλλον, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, χρήσεις γης, οικονομικά στοιχεία, τεχνική και κοινωνική υποδομή, πολιτιστικά στοιχεία).
 • Τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής εφαρμογής.

3. Περιγραφή ενεργειών διαβούλευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης

 • Ενέργειες διαβούλευσης.
 • Ενέργειες ενημέρωσης.
 • Ενέργειες επιμόρφωσης.
 • Λοιπές σχετικές ενέργειες.

Για την υποβολή του Φακέλου Α ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20/07/2016

Ο Φάκελος Α, θα εξεταστεί ως προς την πληρότητά του σύμφωνα και με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι ΟΤΔ, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Φακέλου Α, υποχρεούνται για την υποβάλουν του Φάκελο Β: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β την 16/09/2016.

Ο Φάκελος Β αποτελεί την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της περιοχής παρέμβασης, την ανάλυση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, την παρουσίαση των δράσεων/ενεργειών για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που συμβάλουν ή επηρεάζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην επίτευξη αυτών και αφορά στα κάτωθι:

 • Διαβουλεύσεις με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της «εκ των κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας.
 • Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση).
 • Στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράμματος.
 • Διαμόρφωση δράσεων τοπικού προγράμματος και τεκμηρίωση συμπληρωματικότητας/συνέργειας δράσεων του τοπικού προγράμματος, καθώς και συμπληρωματικότητας / συνέργειας τοπικού προγράμματος με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις.
 • Χρηματοδοτικό πλάνο.

Επιπλέον, τα προτεινόμενα τοπικά προγράμματα θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένη περιοχή, να χαρακτη ρίζονται από πολυτομεακό και δυνητικά πολυταμειακό σχεδιασμό, να λαμβάνουν υπόψη τους την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων όλων των τομέων της τοπικής οικονομίας και να εφαρμόζουν προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» με συμμετοχή των τοπικών φορέων στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και τη συμμετοχή των εταίρων σε επίπεδο εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των αναφερομένων στοιχείων στους Φακέλους Α & Β και επίσημων πηγών λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των επίσημων πηγών. Ο Φάκελος Α δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150 σελίδες και ο Φάκελος Β τις 100 σελίδες (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών και παραρτημάτων).

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση προς τις ΟΤΔ για το νέο Leader