Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον αγροδιατροφικό τομέα

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον αγροδιατροφικό τομέα

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένα νέο πρόγραμμα που απευθύνεται σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα με προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα «τρέξει» η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού πλαισίου που φέρει τον τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».Το συγκεκριμένο πλαίσιο βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η οποία ολοκληρώνεται στις 17 Ιουλίου.

Προβλέπει συνολικά τη διάθεση 370 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της καινοτομίας των χαρακτηρισμένων ως στρατηγικής σημασίας τομέων της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και της αγροδιατροφής. Για το συγκεκριμένο τομέα, έχει προβλεφθεί κονδύλι ύψους 30 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι τελικοί όροι και προϋποθέσεις, θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η δράση αναμένεται να βγει στον «αέρα» έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η σχετική δράση, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη πιλοτικών δομών για το συντονισμό επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου και ιδιαίτερα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή).

Η ενίσχυση θα απευθύνεται, τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του κλάδου όσο και στο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της δράσης θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό κλάδο, με έμφαση στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσής τους.

Στους ειδικότερους στόχους της δράσης περιλαμβάνονται η παραγωγή καινοτόμων, ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία, η στήριξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου για την εισαγωγή παραγώγων έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση οργανωτικών καινοτομιών, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου και η σύνδεσή τους με τις νέες αγορές.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες κρίνονται αναγκαίες για την ανάπτυξη της καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς το σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που εμπεριέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. Επιλέξιμες επίσης είναι οι δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.

Οι σχετικές δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

– Δαπάνες προσωπικού.

– Δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.

– Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

– Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, αυτές θα πρέπει να σχετίζονται με δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών, δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες.

Επίσης, στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δαπάνες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας και αφορούν σε συμμετοχή μμε σε εμπορικές εκθέσεις. Πρόκειται για δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Συνεργασία και δικτύωση

Βασική παράμετρος του προγράμματος είναι επίσης η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και διακίνησης, αλλά και η δημιουργία της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας στις διαθέσιμες ποσότητες προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των αγορών του εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα από την πορεία της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, θα είναι εφικτός ο σχεδιασμός για την ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και σε άλλους επιλεγμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με συγκριτικά πλεονεκτήματα.

(Mε πληροφορίες από euro2day.gr)