Με νέο υπολογισμό η πρώτη πληρωμή Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Mε βάση τη μέση ετήσια αξία της παραγωγής των μελών, εφόσον αυτή έχει διατεθεί στο εμπόριο, κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση, θα πραγματοποιείται πλέον ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την πρώτη δόση πληρωμής της Ομάδας παραγωγών ή της Οργάνωσης παραγωγών, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με τη δεύτερη κατά σειρά τροποποιητική απόφαση, η μέση ετήσια αξία θα προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία. Για τα επόμενα χρόνια, η αξία παραγωγής θα περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και θα επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά και τη βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η Ομάδα / Οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή της.

Με τον τρόπο αυτόν, το ποσό στήριξης θα υπολογίζεται ανά έτος ως εξής:

 10% της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών, κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση.

 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση.

 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση.

 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση.

Πληρωμές

Η πρώτη και η δεύτερη δόση (εφόσον έχει συμπληρωθεί το 1ο έτος λειτουργίας από την ημερομηνία αναγνώρισης) καταβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον δικαιούχο.

Οι υπόλοιπες δύο δόσεις, με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον δικαιούχο, καταβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα μία φορά κάθε έτος για τα επόμενα δύο χρόνια, με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ομάδας / Οργάνωσης. Η τελική δόση καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του πέμπτου έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης.

Στην περίπτωση που η Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης, τότε, μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων και των ετών λειτουργίας που έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.

Πλέον, προβλέπεται ότι η Ομάδα/Οργάνωση Παραγωγών πρέπει να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, από τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι σχετικές κινήσεις που αφορούν το έργο