Νέοι Αγρότες: Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων ένταξης για το Βόρειο Αιγαίο

Την 4η Επικαιροποίηση αποτελεσμάτων νέου διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, ανάρτησε στην ιστοσελίδα της η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα ο πίνακας των δικαιούχων, για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, περιλαμβάνει 798 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 30.547.500,00.€.

Ο Πίνακας των εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ, περιλαμβάνει 19 νέους δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 712.500,00 €.

Τέλος περιλαμβάνεται πίνακας 43 αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη καθώς από τον διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του
διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης επισκέπτεται την ηλεκτρονική
εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε
υποβάλει την αίτηση στήριξης.

Για τους 137 επιπλέον δικαιούχους που εντάσσονται με την παρούσα απόφαση δύναται το
δικαίωμα μη αποδοχής της ένταξής τους στο Υπομέτρο 6.1, εντός 5 ημερών από την
ανάρτηση και δημοσιοποίηση των οριστικών πινάκων κατάταξης.

Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων
απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός
μήνα από την έκδοση της παρούσας, τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.
β. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο
ΠΣΚΕ.

Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο
διάστημα για την περίπτωση α. καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο ενώ για την
περίπτωση β. θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.