Νέοι Αγρότες: Πως υπολογίζεται η τυπική απόδοση στην πτηνοτροφία

Οδηγίες έδωσαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την τυπική απόδοση ορνίθων κρεοπαραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις περιπτώσεις εκτροφής ορνίθων κρεοπαραγωγής στο ΟΣΔΕ πρέπει να δηλώνεται το πόσα κοτόπουλα παράγονται ανά έτος. Τη στιγμή της υποβολής της ΕΑΕ ο πτηνοτρόφος δηλώνει το άθροισμα των κοτόπουλων που έχει παράξει μέχρι τότε συν εκείνο που θα παράξει μέχρι το τέλος της περιόδου που αφορά το ΟΣΔΕ για το συγκεκριμένο έτος. 

Β) Ωστόσο οι άδειες λειτουργίας των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κρεοπαραγωγής εκδίδονται με βάση τον αριθμό των θέσεων. Επομένως, αν μία εγκατάσταση έχει άδεια για 10.000 θέσεις, με την εναλλαγή των πτηνών ανά εκτροφή (σύστημα all in – all out) είναι πιθανό να παράξει 60.000 πτηνά ανά έτος. 

Γ) Η τυπική απόδοση που έχουμε στο παράρτημα της προδημοσίευσης αφορά θέσεις και όχι συνολική παραγωγή. Συγκεκριμένα η ΤΑ των ορνίθων κρεοπαραγωγής έχει δημοσιευτεί ως, ανάλογα με την περιοχή, 1.908 € και 1.675 € ανά 100 θέσεις, με την παραδοχή ότι από κάθε θέση παράγονται ετησίως 6 κοτόπουλα. 

Δ) Καθώς όμως στο ΟΣΔΕ δηλώνεται παραγωγή και όχι θέσεις, είμαστε σε αναντιστοιχία μεταξύ των δηλούμενων στο ΟΣΔΕ (παραγωγή και όχι θέσεις) και του τρόπου υπολογισμού της ΤΑ (θέσεις και όχι παραγωγή). Για αυτό τον λόγο προσαρμόζουμε πλέον την ΤΑ των ορνίθων κρεοπαραγωγής σε 318 και 279,2 € ανά 100 παραχθέντα κοτόπουλα (1.908/6 και 1.675/6 αντίστοιχα), δηλαδή στην παραγωγή, με την παραδοχή ότι από κάθε θέση παράγονται ετησίως έξι κοτόπουλα.

Για παράδειγμα, η τυπική απόδοση εκμετάλλευσης κρεοπαραγωγών ορνίθων στην ηπειρωτική Ελλάδα, δυναμικότητας 20.000 πτηνών (θέσεων), υπολογίζεται ως εξής:
Με βάση τις θέσεις: (20.000 Χ 1.908) / 100 = 381.600
Με βάση την παραγωγή (20.000 Χ 6 Χ 318)/100 = 381.600
Δηλαδή η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης δεν αλλάζει, πρόκειται απλά περί προσαρμογής στην τυπολογία του ΟΣΔΕ.

Προσοχή όμως: Στο ΟΣΔΕ, όπως ήδη αναφέρθηκε, για τις όρνιθες κρεατοπαραγωγής πρέπει να δηλωθεί παραγωγή και όχι θέσεις.