Πρόταση της νορβηγικής Orkla Food για την εξαγορά των μετοχών της Στέλιος Κανάκης

Πρόταση της νορβηγικής Orkla Food για την εξαγορά των μετοχών της Στέλιος Κανάκης

Η νορβηγική ιδιωτική μετοχική εταιρεία Orkla Food Ingredients ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της Στέλιος Κανάκης.

Όπως απαιτείται από το νόμο, η Orkla Food Ingredients ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και καταθέτοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου. Η περίοδος αποδοχής, θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου μετά την έγκρισή του από την ΕΚ.

Η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση, αντί προσφερόμενου ανταλλάγματος που ανέρχεται σε 4,36 ευρώ ανά μετοχή, του συνόλου των μετοχών την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα η Orkla Food Ingredients, ήτοι κατ’ ανώτατο 7.500.000 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 100% του συνολικού αριθμού μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Στέλιος Κανάκης.

Σημειώνεται ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Στέλιος Κανάκης ανέρχεται σε 2.475.000 ευρώ και διαιρείται σε 7.500.000 κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία της «Κύριας Αγοράς» του ΧA.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης και της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς η Orkla Food Ingredients, κατέχοντας το 100% συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας θα προκαλέσει αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων της Στέλιος Κανάκης με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ.

Μετά την διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ, η Orkla Food Ingredients έχει συμφωνήσει με τους κ.κ. Στέλιο, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη ότι θα μεταβιβάσει σε καθέναν από αυτούς 375.000 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5%, ήτοι συνολικά 1.500.000 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ